image Hướng dẫn thủ tục hành chính
Tổng số thủ tục: 5
STT Tiêu đề Lĩnh vực Cơ quan ban hành Tải về
1 Thủ tục Tiếp công dân Thanh tra Sở Thông tin và Truyền thông
2 Thủ tục giải quyết khiếu nại lần đầu Thanh tra Sở Thông tin và Truyền thông
3 Thủ tục giải quyết khiếu nại lần hai Thanh tra Sở Thông tin và Truyền thông
4 Thủ tục xử lý đơn Thanh tra Sở Thông tin và Truyền thông
5 Thủ tục giải quyết tố cáo Thanh tra Sở Thông tin và Truyền thông