image Dự án chuẩn bị đầu tư
Tống số văn bản: 16
STT Tiêu đề Chuyên mục Tải về
1 Về điều chỉnh giao chỉ tiêu kế hoạch kinh phí các dự án, hạng mục, kế hoạch thuê dịch vụ triển khai ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng nguồn vốn ngân sách sự nghiệp của Thành phố đợt 2, năm 2021 (Nhóm đảm bảo vận hành, thuê hạ tầng phục vụ các hệ thống dùng chung của Thành phố) Dự án chuẩn bị đầu tư
2 Về giao chỉ tiêu kế hoạch kinh phí các dự án, hạng mục, kế hoạch thuê dịch vụ triển khai ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng nguồn vốn ngân sách sự nghiệp của Thành phố đợt 2, năm 2021 (Nhóm triển khai Đề án “Xây dựng thành phố Hồ Chí Minh trở thành đô thị thông minh giai đoạn 2017-2020, tầm nhìn 2025”) Dự án chuẩn bị đầu tư
3 Về giao chỉ tiêu kế hoạch kinh phí các dự án, hạng mục, kế hoạch thuê dịch vụ triển khai ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng nguồn vốn ngân sách sự nghiệp của Thành phố đợt 3, năm 2021 Dự án chuẩn bị đầu tư
4 Thông tin đấu thầu về việc mời các nhà thầu tham gia dự thầu đối với các gói thầu tư vấn lập thuyết minh dự án, hạng mục ứng dụng công nghệ thông tin tại Sở Thông tin và Truyền thông Dự án chuẩn bị đầu tư
5 Về giao chỉ tiêu kế hoạch vốn đầu tư các dự án công nghệ thông tin sử dụng nguồn vốn đầu tư phát triển thuộc ngân sách nhà nước đợt 1, năm 2019 Dự án chuẩn bị đầu tư