image Văn bản chỉ đạo, điều hành
Tống số văn bản: 20
STT Số ký hiệu Trích yếu nội dung Tải về
1 972/QĐ-UBND Bãi bỏ 23 Chỉ thị do Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành trước ngày 01 tháng 7 năm 2016
2 969/QĐ-TTg Danh mục bí mật nhà nước của Thủ tướng Chính phủ
3 979/QĐ-TTg Phê duyệt Đề án "Thí điểm đổi mới hoạt động đánh giá hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật"
4 06/CT-UBND Tăng cường hiệu quả thi hành trách nhiệm của Người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị của Nhà nước và trách nhiệm của mỗi cán bộ, công chức, viên chức trong phòng, chống vi phạm pháp luật và tội phạm
5 405/QĐ-UBND Về việc công bố danh mục văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh hết hiệu lực, ngưng hiệu lực toàn bộ hoặc một phần
6 1326/STTTT-BCVT SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG TỔ CHỨC LẤY Ý KIẾN DỰ THẢO ĐỀ ÁN PHÁT TRIỂN HẠ TẦNG VIỄN THÔNG VÀ KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN HẠ TẦNG SỐ CỦA THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH (GIAI ĐOẠN 2020 - 2030)
7 1158/STTTT-BCVT Sở Thông tin và Truyền thông tổ chức lấy ý kiến Dự thảo Đề án phát triển hạ tầng viễn thông và Kế hoạch phát triển hạ tầng số của Thành phố Hồ Chí Minh (giai đoạn 2020 - 2030)
8 1129/STTTT-BCVT Tăng cường công tác bảo đảm an toàn, an ninh trong cung ứng dịch vụ bưu chính
9 1056/STTTT-BCVT Sở Thông tin và Truyền thông tổ chức lấy ý kiến góp ý dự thảo Khung kiến trúc tổng thể Hệ thống giám sát hình ảnh camera tập trung của Thành phố Hồ Chí Minh.
10 982/QĐ-UBND Về việc công bố danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Sở Thông tin và Truyền thông