image Văn bản quy phạm pháp luật
Tống số văn bản: 1791
STT Số ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu nội dung Tải về
1 39/2023/QĐ-UBND 11/09/2023 Quy chế phối hợp trong công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh
2 11/2022/QH15 14/11/2022 Luật Thanh tra
3 09/2022/QH15 09/11/2022 LUẬT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT TẦN SỐ VÔ TUYẾN ĐIỆN
4 118/NQ-CP 06/09/2022 Phê duyệt kết quả pháp điển hệ thống quy phạm pháp luật đối với các chủ đề: Quốc phòng; Tổ chức chính trị - xã hội, hội và 29 đề mục
5 24/2022/QĐ-UBND 07/07/2022 Quy chế tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính tại Thành phố Hồ Chí Minh
6 11/2022/QĐ-UBND 15/04/2022 Quy trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh
7 10/2022/QĐ-UBND 15/04/2022 Quy chế về kiểm tra, xử lý, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật, xây dựng Cơ sở dữ liệu quốc gia về pháp luật và tổ chức, quản lý cộng tác viên kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh
8 2382/UBND-KT 19/07/2021 Về tổ chức chợ truyền thống hoạt động trở lại trong điều kiện đảm bảo an toàn
9 5599/BYT-MT 14/07/2021 về giảm thời gian cách ly, thí điểm cách ly y tế F1 tại nhà, quản lý điều trị bệnh nhân COVID-19
10 7030/SGTVT-KT 08/07/2021 Về giải quyết cấp Giấy nhận diện phương tiện của các đơn vị
11 129/QĐ-BTTTT 03/02/2021 Hướng dẫn xác định đơn giá nhân công trong quản lý chi phí đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước
12 40/2020/TT-BTTTT 30/11/2020 Quy định tiêu chí xác định sản phẩm, dịch vụ công nghệ thông tin sản xuất trong nước được ưu tiên đầu tư, thuê, mua sắm
13 28/2020/QĐ-UBND 24/11/2020 Về việc bãi bỏ văn bản
14 117/2020/NĐ-CP 28/09/2020 Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế
15 23/2020/TT-BTTTT 09/09/2020 Quy định các nội dung đặc thù của hợp đồng thuê dịch vụ công nghệ thông tin sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước
16 24/2020/TT-BTTTT 09/09/2020 Quy định về công tác triển khai, giám sát công tác triển khai và nghiệm thu dự án đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước
17 1265/QĐ-TTg 18/08/2020 Ban hành Danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước trong lĩnh vực thông tin và truyền thông
18 91/2020/NĐ-CP 14/08/2020 Chống tin nhắn rác, thư điện tử rác, cuộc gọi rác
19 15/2020/TT-BTTTT 09/07/2020 Ban hành "Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về pin lithium cho thiết bị cầm tay"
20 14/2020/TT-BTTTT 08/07/2020 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 08/2016/TT-BTTTT ngày 30 tháng 3 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Hướng dẫn thực hiện Chương trình dịch vụ viễn thông công ích đến năm 2020.