image Hướng dẫn thủ tục hành chính
Tổng số thủ tục: 13
STT Tiêu đề Lĩnh vực Cơ quan ban hành Tải về
1 Xác nhận thay đổi thông tin đăng ký hoạt động cơ sở in Xuất bản, in và Phát hành Sở Thông tin và Truyền thông
2 Thủ tục Cấp lại giấy xác nhận đăng ký hoạt động phát hành xuất bản phẩm Xuất bản, in và Phát hành Sở Thông tin và Truyền thông
3 Thủ tục Xác nhận đăng ký hoạt động cơ sở in Xuất bản, in và Phát hành Sở Thông tin và Truyền thông
4 Thủ tục Cấp lại giấy phép hoạt động in Xuất bản, in và Phát hành Sở Thông tin và Truyền thông
5 Thủ tục Cấp giấy phép hoạt động in Xuất bản, in và Phát hành Sở Thông tin và Truyền thông
6 Thủ tục Cấp phép hoạt động triển lãm, hội chợ xuất bản phẩm Xuất bản, in và Phát hành Sở Thông tin và Truyền thông
7 Thủ tục Cấp giấy xác nhận đăng ký hoạt động phát hành xuất bản phẩm Xuất bản, in và Phát hành Sở Thông tin và Truyền thông
8 Thủ tục Cấp lại giấy phép hoạt động in xuất bản phẩm Xuất bản, in và Phát hành Sở Thông tin và Truyền thông
9 Thủ tục Cấp đổi giấy phép hoạt động in xuất bản phẩm Xuất bản, in và Phát hành Sở Thông tin và Truyền thông
10 Thủ tục Cấp giấy phép hoạt động in xuất bản phẩm Xuất bản, in và Phát hành Sở Thông tin và Truyền thông
11 Thủ tục Cấp giấy phép in gia công xuất bản phẩm cho nước ngoài Xuất bản, in và Phát hành Sở Thông tin và Truyền thông
12 Thủ tục Cấp giấy phép nhập khẩu xuất bản phẩm không kinh doanh Xuất bản, in và Phát hành Sở Thông tin và Truyền thông
13 Thủ tục Cấp giấy phép xuất bản tài liệu không kinh doanh Xuất bản, in và Phát hành Sở Thông tin và Truyền thông