Trang thông tin điện tử đang vận hành thử nghiệm.

Trở về

Hoạt động Ủy ban bầu cử Thành phố Hồ Chí Minh

Xem thêm >>

Thông tin cần biết

BẦU CỬ ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI KHÓA XV - HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH KHÓA X
VÀ HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN CÁC CẤP NHIỆM KỲ 2021 - 2026

NGUỒN TỔNG HỢP THÔNG TIN: SỞ NỘI VỤ - CƠ QUAN THƯỜNG TRỰC CỦA UỶ BAN BẦU CỬ TPHCM