Chức năng nhiệm vụ của các phòng
I - VĂN PHÒNG SỞ

Tham mưu và giúp Giám đốc Sở điều phối hoạt động theo kế hoạch công tác của Sở và thực hiện công tác tổ chức cán bộ,hành chính, quản trị, pháp chế, tài chính.

II - PHÒNG KẾ HOẠCH - Tài chính

 Tổng hợp để tham mưu cho Giám đốc xây dựng các quy hoạch, kế hoạch phát triển, chương trình, dự án về thông tin và truyền thông trên địa bàn thành phố.

   Theo dõi tình hình thực hiện kế hoạch, chương trình, dự án và tình hình phát triển ngành thông tin và truyền thông trên địa bàn thành phố. Xây dựng kế hoạch đầu tư hằng năm và kế hoạch hoạt động thường xuyên khác trong lĩnh vực thông tin và truyền thông. Xây dựng các báo cáo định kỳ, đột xuất và chuyên đề về tình hình thực hiện nhiệm vụ của Sở đã được giao.

Thẩm định các chương trình, dự án thông tin và truyền thông;

Tham mưu xây dựng và triển khai kế hoạch bồi dưỡng và phát triển nguồn nhân lực thông tin và truyền thông trên địa bàn thành phố;

Tổng hợp xây dựng các kế hoạch về xúc tiến thương mại, đầu tư; kế hoạch hợp tác trong nước và quốc tế trong lĩnh vực thông tin và truyền thông;

Phối hợp tổ chức công tác thông tin tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về thông tin và truyền thông.

III - PHÒNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

Tham mưu và giúp giám đốc sở thực hiện quản lý nhà nước về công nghệ thông tin-điện tử (CNTT-ĐT):

Nhằm tạo môi trường pháp lý, thể chế, chính sách, điều hành phối hợp, đào tạo, hợp tác quốc tế, thúc đẩy và hỗ trợ cho CNTT-ĐT phát triển

Hỗ trợ doanh nghiệp, đặc biệt là các doanh nghiệp vừa và nhỏ, tham gia đầu tư, cung cấp sản phẩm, dịch vụ, phát triển thị trường và cùng tham gia với Chính quyền thành phố trong các hoạt động xây dựng và thực hiện các chính sách phát triển CNTT-ĐT.

Đảm bảo vận hành hệ thống tại Sở Thông tin và Truyền thông.

Đề xuất và triển khai các phần mềm ứng dụng tại Sở.

IV - PHÒNG BƯU CHÍNH - VIỄN THÔNG

Tham mưu và giúp Giám đốc Sở thực hiện quản lý nhà nước trên địa bàn Tp Hồ Chí Minh về Bưu chính, Viễn thông, Internet, truyền dẫn phát sóng và cơ sở hạ tầng thông tin (sau đây gọi tắt là BC-VT); tham mưu giúp Giám đốc Sở quản lý các dịch vụ công ích về BC-VT.  

V - PHÒNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ

Giúp Giám đốc Sở Thông tin và truyền thông thực hiện chức năng tham mưu cho UBND thành phố trong công tác quản lý nhà nước trên địa bàn về nội dung phát thanh, truyền hình, về nội dung thông tin trên báo điện tử và các loại hình thông tin trên internet (gọi tắt là thông tin điện tử) theo qui định của pháp luật;

Phối hợp với các phòng Bưu chính, viễn thông (bộ phận quản lý hạ tầng phát thanh, truyền hình và hạ tầng viễn thông) và phòng Công nghệ thông tin (bộ phận quản lý hạ tầng kỹ thuật, phần mềm Internet) tham mưu cho Giám đốc Sở chỉ đạo, hướng dẫn các hoạt động phát triển sự nghiệp phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử trên địa bàn theo đường lối, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước;

Triển khai hoạt động của Hochiminh Cityweb.

VI - PHÒNG BÁO CHÍ

Tham mưu và giúp Giám đốc Sở thực hiện quản lý nhà nước trên địa bàn Tp Hồ Chí Minh về báo in và báo điện tử (bao gồm báo nói, báo hình báo điện tử trên mạng internet).

Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc Sở phân công

VII - PHÒNG XUẤT BẢN, IN VÀ PHÁT HÀNH

Tham mưu và giúp Giám đốc Sở thực hiện quản lý nhà nước trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh về xuất bản, in và phát hành.

Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc Sở phân công.

VIII - THANH TRA SỞ

Thanh tra Sở Thông tin và Truyền thông thuộc hệ thống Thanh tra chuyên ngành thông tin và truyền thông ,là cơ quan trực thuộc Sở Thông tin và Truyền thông, có trách nhiệm giúp Giám đốc Sở thực hiện chức năng thanh tra hành chính và thanh tra chuyên ngành về thông tin và truyền thông trên địa bàn Tp. Hồ Chí Minh.

IX - TRƯỜNG TRUNG CẤP THÔNG TIN - TRUYỀN THÔNG TP.HCM

Đào tạo đội ngũ trung cấp chuyên nghiệp các ngành thuộc lĩnh vực thông tin và truyền thông.

Nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ, kết hợp đào tạo với nghiên cứu khoa học và sản xuất, dịch vụ khoa học và công

Liên kết, hợp tác với các tổ chức kinh tế, giáo dục, văn hoá, thể dục, thể thao, y tế, nghiên cứu khoa học trong và ngoài nước nhằm nâng cao chất lượng giáo dục, gắn đào tạo với sử dụng và việc làm, phục vụ sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội.

X - TRUNG TÂM CÔNG NGHỆ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG TP.HCM

Thực hiện các dự án, hạng mục công việc về lĩnh vực thông tin, truyền thông, xuất bản và báo chí theo đúng mục tiêu, nhiệm vụ, tiến độ đã được cơ quan thẩm quyền phê duyệt.

 Tổ chức tư vấn lập và quản lý dự án đầu tư, tư vấn đấu thầu, tư vấn giám sát thực hiện các chương trình, xây dựng công trình, dự án đầu tư và hạng mục công việc về lĩnh vực thông tin, truyền thông, xuất bản và báo chí; tư vấn; thiết kế, cung cấp và phát triển các sản phẩm phần mềm, phần cứng và nội dung số, các ứng dụng công nghệ.

Tổ chức nghiên cứu, thiết kế, xây dựng chương trình, công trình, đề án và ứng dụng các tiến bộ khoa học, kỹ thuật, công nghệ; triển khai, quản trị, vận hành, duy tu, bảo dưỡng cơ sở hạ tầng thông tin và truyền thông của thành phố

Đảm bảo an toàn mạng và an ninh thông tin theo đúng quy định của pháp luật hiện hành.

Hợp tác với các tổ chức trong và ngoài nước ở lĩnh vực có liên quan đến nhiệm vụ được giao theo quy định của pháp luật.