CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ
 
Trung tâm Báo chí

 

Chức năng, nhiệm vụ của Trung tâm Báo chí:

Tổ chức các cuộc họp báo, sự kiện báo chí, truyền thông để các cơ quan Đảng, chính quyền các cấp, các cơ quan, đơn vị có liên quan hoặc các tổ chức, cá nhân được phép tổ chức họp báo theo đúng quy định của pháp luật.

Tổ chức thu thập, tổng hợp và xử lý thông tin từ các cơ quan báo chí. Đồng thời, thực hiện chức năng đầu mối đề nghị lãnh đạo thành phố và các cơ quan chức năng cung cấp, định hướng thông tin về các vấn đề dư luận xã hội đang bức xúc, quan tâm đến các cơ quan báo chí một cách công khai và minh bạch.

Tiếp nhận, xây dựng và chia sẻ cơ sở dữ liệu thông tin từ các sở, ban, ngành, quận, huyện, các cơ quan có thẩm quyền khác để phục vụ việc cung cấp thông tin cho các cơ quan báo chí trong và ngoài nước.

Tổ chức các hội nghị, hội thảo, diễn đàn, triển lãm và các sự kiện khác có liên quan. Thực hiện nội dung hợp tác với các cơ quan báo chí trong và ngoài nước trong lĩnh vực báo chí và truyền thông theo quy định của pháp luật.

Hợp tác, đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ, nâng cao trình độ chuyên môn, phẩm chất đạo đức cho đội ngũ lãnh đạo các cơ quan báo chí, xuất bản, biên tập viên, phóng viên, cán bộ kỹ thuật; cung cấp các dịch vụ hỗ trợ hoạt động nghiệp vụ của các cơ quan báo chí, xuất bản.

Phối hợp với Sở Ngoại vụ và các đơn vị chức năng trong các hoạt động liên quan đến thông tin, báo chí của báo chí nước ngoài tại Thành phố Hồ Chí Minh theo quy định.

Xây dựng và trình kế hoạch hoạt động hàng năm, trung hạn của Trung tâm, tổ chức thực hiện sau khi được phê duyệt. Thực hiện các hoạt động hỗ trợ phóng viên báo đài trong và ngoài nước hoạt động tại Thành phố Hồ Chí Minh có nhu cầu tác nghiệp, giao lưu, trao đổi trong việc tổ chức họp báo, cung cấp thông tin, phản hồi thông tin cho báo chí.

Triển khai, quản trị, vận hành, đảm bảo an toàn an ninh thông tin và cung cấp dịch vụ cho thuê cơ sở hạ tầng của Trung tâm Báo chí đối với các đơn vị có nhu cầu.

Quản lý về tổ chức, cán bộ, viên chức, tài sản của Trung tâm Báo chí theo quy định của pháp luật và phân cấp của Giám đốc Sở.

Thực hiện những nhiệm vụ khác do Thành phố, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông giao.