Chức năng nhiệm vụ
 
I - Văn Phòng sở

1. Chức năng

Tham mưu và giúp Giám đốc Sở điều phối hoạt động theo kế hoạch công tác của Sở và thực hiện công tác tổ chức cán bộ, hành chính, quản trị, pháp chế, tài chính, kế toán.

2.  Nhiệm vụ và quyền hạn:

a) Xử lý thông tin, cung cấp thông tin cho Ban Giám đốc Sở thường xuyên, kịp thời, chính xác và giúp Giám đốc Sở thực hiện chế độ thông tin, báo cáo lên cơ quan cấp trên theo quy định.

Phối hợp với các cơ quan chức năng phổ biến và triển khai thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật của nhà nước theo sự phân công của Giám đốc Sở; tổ chức truyền đạt quyết định của Giám đốc Sở cho các Phòng chuyên môn, các đơn vị trực thuộc và cơ quan liên quan.

Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc Sở phân công.

b) Công tác tổ chức cán bộ:

- Tham mưu và đề xuất các phương án xây dựng và kiện toàn bộ máy Sở Thông tin và Truyền thông, mô hình cơ cấu tổ chức, soạn thảo chức năng nhiệm vụ của các phòng;

- Tham mưu hoạch định, xây dựng chỉ tiêu biên chế; đồng thời phân bổ chỉ tiêu biên chế cho từng đơn vị;

- Tham mưu cho Giám đốc trong việc bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức các chức danh cán bộ công chức theo quy định phân cấp quản lý.

- Tham mưu, đề xuất trong việc xây dựng kế hoạch, xét tuyển, thi tuyển người lao động; sắp xếp, bố trí, tiếp nhận, điều động và phân công nhiệm vụ bảo đảm cân đối phù hợp với trình độ chuyên môn, năng lực;

- Tham mưu công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, đề bạt, bổ nhiệm đội ngũ cán bộ quản lý;

- Giải quyết thủ tục nhân sự đi học tập, du lịch, công tác nước ngoài.

- Thực hiện việc lập, lưu trữ hồ sơ cá nhân và tổ chức quản lý hồ sơ CBCC.

Thực hiện chế độ, chính sách đối với người lao động:

- Thực hiện các chế độ chính sách theo quy định của Nhà nước đối với CBCC thuộc Sở Thông tin và Truyền thông (bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, các chế độ chính sách đối với người lao động...).

- Thực hiện kế hoạch nâng bậc lương thường xuyên, nâng phụ cấp thâm niên vượt khung, nâng lương trước thời hạn, nâng ngạch, chuyển ngạch CBCC.

 - Theo dõi, quản lý nghỉ phép hàng năm cho người lao động;

Công tác thi đua, khen thưởng và kỷ luật:

- Tổ chức theo dõi và thực hiện công tác thi đua, khen thưởng, kỷ luật CBCC;

- Thường trực Hội đồng thi đua, khen thưởng, kỷ luật.

c) Công tác hành chính:

Văn thư, lưu trữ:

- Tiếp nhận, phân loại, chuyển giao công văn đến sau khi có ý kiến phê chuyển của Ban Giám đốc Sở; tổ chức lưu trữ công văn (công văn đến, công văn đi, các loại quyết định); công tác bảo mật, giữ dấu, đóng dấu; đánh máy, trình ký văn bản; chuyển công văn đi.

- Kiểm tra thể thức và thủ tục trong việc ban hành các văn bản của Sở; tham mưu hủy bỏ các văn bản không còn phù hợp theo hướng dẫn.

Công tác hành chính:

- Lên lịch công tác tuần theo phân công của Ban Giám đốc Sở.

- Triển khai công tác nhận và trả hồ sơ tại bộ phận “một cửa”.

Công tác cải cách hành chính:

Tổ chức triển khai công tác cải cách hành chính, kiểm soát thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền của Sở Thông tin và Truyền thông.

d) Công tác quản trị:

- Lập kế hoạch và thực hiện trang bị phương tiện làm việc, mua văn phòng phẩm, báo chí và chuyển phát đến các đơn vị; kế hoạch sử dụng xe ô tô phục vụ công tác và sửa chữa, bảo dưỡng xe ô tô.

- Phục vụ hội nghị, họp, tiếp khách và nước uống cho toàn thể CBCC; công tác vệ sinh và chăm sóc cây cảnh; thực hiện công tác sửa chữa điện, nước, điện thoại,…

-  Tổ chức kiểm kê, đánh giá tài sản về mặt số lượng và tình hình quản lý tài sản, sử dụng nhà đất của cơ quan và toàn Sở.

-  Thực hiện công tác bảo vệ, thường trực cơ quan 24/24 giờ, công tác PCCC của cơ quan Sở.

e) Thực hiện công tác Pháp chế của Sở.

- Phối hợp với các đơn vị có liên quan thực hiện công tác báo cáo, rà soát, hệ thống hóa Văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến ngành, lĩnh vực quản lý Nhà nước.

- Phối hợp các phòng thực hiện công tác kiểm tra và xử lý Văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến ngành, lĩnh vực quản lý Nhà nước.

- Phối hợp với các đơn vị liên quan lập kế hoạch, tổ chức thực hiện tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật dài hạn, hàng năm trong phạm vi ngành, lĩnh vực quản lý nhà nước.

- Theo dõi các Văn bản quy phạm pháp luật mới hoặc hết hiệu lực, sửa đổi bổ sung.

- Góp ý dự thảo văn bản của các Sở ban ngành gửi đến.

- Theo dõi và báo cáo tiến độ kế hoạch xây dựng Văn bản quy phạm pháp luật của các đơn vị liên quan lĩnh vực quản lý của Sở Thông tin và Truyền thông.

f) Công tác Tài chính-Kế toán :

- Hướng dẫn xây dựng tổng hợp dự toán kinh phí hoạt động hành chánh  sự nghiệp, kinh phí hoạt động hàng năm và 5 năm.

- Lập quyết định phân bổ kinh phí hoạt động Văn phòng Sở, các đơn vị trực thuộc vào đầu năm và bổ sung hoặc điều chỉnh kinh phí (nếu có).

  - Quản lý, giám sát thực hiện tình hình sử dụng và quyết toán các nguồn kinh phí: Kinh phí giao tự chủ (kinh phí khoán); Kinh phí cải cách tiền lương; Kinh phí giao không tự chủ và Kinh phí sự nghiệp.

- Lập báo cáo tài chính và đối chiếu kinh phí hàng quý, năm với KBNN và Sở Tài chính.

- Đánh giá việc sử dụng và bảo toàn vốn , tài sản nhà nước giao cho Sở và các đơn vị trực thuộc theo quy định của pháp luật.

- Kê khai thuế thu nhập cá nhân hàng quý và quyết toán thuế thu nhập cá nhân vào cuối năm.

- Quản lý tình hình thu – chi nguồn thu phí, lệ phí xuất bản phẩm không kinh doanh; nguồn thu lệ phí thẩm định dự án đầu tư; nguồn trích xử phạt của Thanh tra.

- Quản lý và báo cáo tình hình sử dụng biên lai thu phí, lệ phí xuất bản phẩm với cơ quan thuế (bộ phận ấn chỉ) hàng tháng và quyết toán cuối năm.

- Hoàn tất thủ tục thanh quyết toán các khoản chi chuyển khoản, chi tiền mặt theo đúng quy định pháp luật.

- Phối hợp với các phòng trong công tác lập dự toán, thanh quyết toán các hạng mục công việc phát sinh (nếu có).

- Tham mưu trình Ban giám đốc, góp ý với các phòng những nội dung có liên quan đến công tác kế toán, tài chính.

- Thực hiện công tác kiểm kể tài sản, đánh giá khấu hao tài sản hàng năm.