Chức năng nhiệm vụ
 
V - Phòng bưu chính - Viễn thông

 

 

1. Chức năng

a) Tham mưu và giúp Giám đốc Sở thực hiện quản lý nhà nước trên địa bàn Tp Hồ Chí Minh về Bưu chính, Viễn thông, Internet, truyền dẫn phát sóng, tần số vô tuyến điện và cơ sở hạ tầng thông tin (sau đây gọi tắt là BC-VT); tham mưu giúp Giám đốc Sở quản lý các dịch vụ công ích về BC-VT. 

b) Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc Sở phân công.

2. Nhiệm vụ và quyền hạn

- Tham mưu Giám đốc Sở trình Uỷ ban nhân dân thành phố các chính sách, kế hoạch, biện pháp quản lý nhà nước đối với các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực BC-VT trên địa bàn thành phố theo quy định của Pháp luật, chịu trách nhiệm hướng dẫn việc thực hiện sau khi được ban hành theo sự phân công của Giám đốc Sở.

- Tham mưu giúp Giám đốc Sở và là đầu mối trong các hoạt động hợp tác với các tỉnh thành trong lĩnh vực BC-VT.

- Tổ chức thực hiện công tác tổng hợp, thống kê, điều tra thu thập số liệu, xây dựng cơ sở dữ liệu, thực hiện chế độ báo cáo về lĩnh vực BC-VT.

- Phối hợp tham gia, chủ trì các nghiên cứu khoa học, triển khai ứng dụng tiến bộ khoa học, công nghệ và bảo vệ môi trường trong lĩnh vực chuyên ngành phụ trách.

- Phối hợp với các phòng, ban, đơn vị trong và ngoài cơ quan để tổ chức tuyên truyền, phổ biến, tập huấn và giáo dục pháp luật, chuyên môn, nghiệp vụ để nâng cao nhận thức phát triển, ứng dụng và pháp luật về BC-VT.

- Hướng dẫn và tham gia giải quyết các kiến nghị, khiếu nại, tố cáo, thanh tra, điều tra thực hiện các văn bản, quy phạm pháp luật và quy định của nhà nước về BC-VT.

Ngoài thực hiện các nhiệm vụ chung, từng lĩnh vực chuyên ngành còn thực hiện một số nhiệm vụ cụ thể như sau:

a)     Quản lý nhà nước về xây dựng quy hoạch, kế hoạch

Tham mưu và phối hợp với các đơn vị, tổ chức để xây dựng các bộ quy hoạch chuyên ngành BC-VT trên địa bàn thành phố phù hợp với chiến lược, quy hoạch, kế hoạch của quốc gia, của thành phố.

Tham gia xây dựng kế hoạch bồi dưỡng, phát triển nguồn nhân lực về BC-VT trên địa bàn thành phố.

b)    Quản lý nhà nước về thẩm định các dự án, hạng mục BC-VT

Hướng dẫn các đơn vị, tổ chức, cá nhân thực hiện lập, điều chỉnh hồ sơ dự án, hạng mục theo quy định của pháp luật.  

Chủ trì hoặc tham gia và chịu trách nhiệm về nội dung tham mưu thẩm định, thẩm tra báo cáo đầu tư, báo cáo kinh tế kỹ thuật, thiết kế cơ sở của các dự án, công trình liên quan đến lĩnh vực BC-VT theo quy định của pháp luật.

Tham gia kiểm tra, giám sát, đánh giá nghiệm thu các dự án, hạng mục công trình, chương trình về BC-VT theo thẩm quyền quản lý được phân cấp.

c)     Quản lý nhà nước trong lĩnh vực đảm bảo thông tin liên lạc

Tham mưu đề xuất tổ chức bảo vệ an toàn mạng BC-VT, công tác thông tin liên lạc phục vụ các cơ quan Đảng, Nhà nước, phục vụ quốc phòng, an ninh, đối ngoại; thông tin phòng chống lụt bão, giảm nhẹ thiên tai; thông tin về an toàn cứu nạn, cứu hộ và các thông tin khẩn cấp khác trên địa bàn thành phố theo quy định của pháp luật.

d)    Quản lý nhà nước về lĩnh vực Bưu chính

Xác nhận thông báo hoạt động kinh doanh dịch vụ chuyển phát bằng văn bản cho doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ chuyển phát trong phạm vi thành phố.

Cấp, sửa đổi, bổ sung, thu hồi giấy phép kinh doanh dịch vụ chuyển phát thư theo thẩm quyền.

Đảm bảo thực hiện điều tra thống kê sản lượng dịch vụ bưu chính công ích đúng quy định và tham gia xử lý bưu gửi vô thừa nhận tại các đơn vị, doanh nghiệp thuộc lĩnh vực chuyển phát trên địa bàn thành phố.

e)     Quản lý nhà nước về lĩnh vực tần số vô tuyến điện

Phối hợp kiểm tra, kiểm soát việc thực hiện quy hoạch phân bổ kênh tần số đối với phát thanh, truyền hình trên địa bàn thành phố; các quy định về điều kiện, kỹ thuật, điều kiện khai thác các thiết bị vô tuyến điện được sử dụng có điều kiện trên địa bàn thành phố.

Phối hợp cùng Trung tâm tần số vô tuyến điện Khu vực II giải quyết, xử lý can nhiễu; cấp giấy phép và thu hộ phí xin giấy phép sử dụng tần số và thiết bị phát sóng vô tuyến điện.

f)      Quản lý nhà nước về lĩnh vực hạ tầng viễn thông thụ động

Phối hợp, tham gia một số công đoạn trong quá trình cấp phép, giải quyết tranh chấp về kết nối và sử dụng chung hạ tầng kỹ thuật viễn thông.

Xây dựng quy trình phối hợp, tổ chức thực hiện và hỗ trợ các đơn vị, doanh nghiệp từng bước hiện đại hóa, quang hóa, ngầm hóa và chỉnh trang làm gọn hệ thống mạng cáp viễn thông trên địa bàn thành phố.

Phối hợp xây dựng cơ sở dữ liệu hạ tầng viễn thông thụ động trên địa bàn thành phố; từng bước hiện đại hóa, cập nhật mới cơ sở dữ liệu để kết nối tương thích với hệ thống dữ liệu của thành phố; có sự phân cấp cho các doanh nghiệp phối hợp thực hiện.

g)     Quản lý nhà nước về lĩnh vực dịch vụ viễn thông

Phối hợp với các phòng ban có liên quan trong công tác quản lý thuê bao di động trả trước, sử dụng số điện thoại quảng cáo rao vặt trái phép.

Quản lý việc cung cấp các dịch vụ giá trị gia tăng mới xuất hiện trên nền Internet qua mạng viễn thông thế hệ tương lai.

Công bố chất lượng sản phẩm, dịch vụ, hợp chuẩn, hợp quy đối với các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực BC-VT.

h)    Quản lý nhà nước về lĩnh vực Internet

Phối hợp với các phòng ban có liên quan trong việc thanh tra, kiểm tra hoạt động và xử lý vi phạm của doanh nghiệp, đại lý cung cấp dịch vụ Internet và người sử dụng trên địa bàn tỉnh theo quy định của pháp luật.

Phối hợp với các phòng ban có liên quan trong việc chỉ đạo việc thanh tra, kiểm tra hoạt động và xử lý vi phạm của các đơn vị, tổ chức, cá nhân sử dụng dịch vụ Internet trên địa bàn theo quy định của pháp luật.

Phối hợp với các phòng ban có liên quan trong công tác quản lý trò chơi trực tuyến.

i)       Quản lý nhà nước các doanh nghiệp – hiệp hội BC-VT

Tham gia thực hiện các chương trình hỗ trợ; phối hợp tổ chức hội thảo, giải thưởng, hội nghị và hội chợ liên quan đến các doanh nghiệp viễn thông ngành BC-VT.

Thực hiện các nhiệm vị khác do Giám đốc phân công.