Chức năng nhiệm vụ
 
VI - Phòng Thông tin điện tử

 

1. Chức năng:

a)   Giúp Giám đốc Sở Thông tin và truyền thông thực hiện chức năng quản lý nhà nước trên địa bàn về loại hình nội dung thông tin trên internet (trừ báo điện tử, báo nói, báo hình) theo qui định của pháp luật;

b)   Phối hợp với các phòng Bưu chính, viễn thông (hạ tầng và dịch vụ viễn thông) và phòng Công nghệ thông tin (phần mềm CNTT) tham mưu cho Giám đốc Sở chỉ đạo, hướng dẫn các hoạt động phát triển sự nghiệp trong lĩnh vực nội dung thông tin trên internet trên địa bàn theo đường lối, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước;

c)   Triển khai hoạt động của Hochiminh Cityweb; quản lý trang ICT-HCM.

d)   Giúp Giám đốc Sở Thông tin và truyền thông thực hiện chức năng quản lý nhà nước về hoạt động quảng cáo trên mạng internet theo quy định của Luật Quảng cáo:

- Hướng dẫn việc thực hiện quảng cáo trên mạng internet theo thẩm quyền và đúng Luật Quảng cáo.

-  Phối hợp với các phòng ban có liên quan thanh tra, kiểm tra, xử lý theo thẩm quyền các vi phạm của các cơ quan, tổ chức, cá nhân hoạt động quảng cáo trên mạng internet trên địa bàn.

2. Nhiệm vụ và quyền hạn:

2.1. Nhiệm vụ của phòng Thông tin điện tử

a)   Chủ trì, phối hợp với các phòng ban có liên quan tham mưu Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông trình Ủy ban nhân dân thành phố:

-  Dự thảo chương trình, đề án và kế hoạch phát triển loại hình nội dung thông tin trên internet 5 năm và hàng năm;

-  Dự thảo quyết định, chỉ thị thuộc thẩm quyền ban hành của Ủy ban nhân dân thành phố về quản lý nội dung thông tin trên internet;.

b)   Chủ trì hoặc phối hợp với các phòng ban có liên quan tuyên truyền, hướng dẫn, kiểm tra, thanh tra và tổ chức thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, các chương trình, đề án và kế hoạch phát triển loại hình nội dung thông tin trên internet đã được phê duyệt.

c)   Tham mưu cho Giám đốc Sở giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở do phòng được phân công: thẩm định hồ sơ cấp phép/sửa đổi, bổ sung/gia hạn/thu hồi giấy phép thiết lập trang TTĐT tổng hợp theo quy định của pháp luật; kiểm tra tính hợp lệ của các hồ sơ xin cấp phép trang thông tin điện tử tổng hợp của các cơ quan báo chí địa phương theo quy định của pháp luật (Bộ cấp phép).

d)   Phối hợp quản lý hoặc/và hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ về loại hình nội dung thông tin trên internet đối với Phòng Văn hóa và Thông tin thuộc Ủy ban nhân dân cấp quận/huyện;

e)   Thực hiện chế độ báo cáo định kỳ hoặc đột xuất và thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông phân công.

2.2. Nhiệm vụ của bộ phận Hochiminh Cityweb

a)   Là đầu mối  giải quyết các công việc liên quan đến hoạt động của CityWeb; Thực hiện cung cấp và xử lý nội dung thông tin trên trang HCMCityweb,

b)   Biên tập tin, bài viết cho các chuyên mục tin tức, sự kiện trên trang chủ là Tin nổi bật, Tin hoạt động của lãnh đạo TP, Tin thời sự; cập nhật thông tin tĩnh và các thông tin về lĩnh vực đất đai, xây dựng; công ngiệp, thương mại; doanh nghiệp; văn hóa, thể thao, du lịch và đối ngoại, định hướng - phát triển; số liệu kinh tế - xã hội.

c)   Tiếp nhận các ý kiến, kiến nghị của người dân phản ảnh đến các cơ quan hữu trách và phản hồi ý kiến trả lời tới người dân trên các Mục:  Hộp thư góp ý xây dựng TP; Góp ý quy định hành chính; Góp ý website.

d)   Phụ trách các Website thành viên:

  + Theo dõi tình hình hoạt động của các Website thành viên, đặc biệt là việc cập nhật tin tức, khi thấy có dấu hiệu bất thường hoặc đơn vị lâu không cập nhật tin, nhắc nhở để đơn vị khắc phục.

  + Kiểm tra, đôn đốc các website thành viên thực hiện các chủ trương chung của Cityweb.

  + Xây dựng các Chuyên đề tuyên truyền theo chủ trương chính sách của nhà nước.