Chức năng nhiệm vụ các đơn vị trực thuộc
Chức năng nhiệm vụ
I - Trung tâm công nghệ thông tin và truyền thông tp.hcm

 

Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông thành phố Hồ Chí Minh (HCMICTI) trực thuộc Sở Thông tin và Truyền thông thành phố Hồ Chí Minh được thành lập theo Quyết định số 5346/QĐ-UBND ngày 24 tháng 11 năm 2009 của Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh và hoạt động theo Quyết định số 586/QĐ-STTTT ngày 20 tháng 12 năm 2010 của Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông thành phố Hồ Chí Minh.

Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông thành phố Hồ Chí Minh có nhiệm vụ:

Thực hiện các dự án, hạng mục công việc về lĩnh vực thông tin, truyền thông, xuất bản và báo chí theo đúng mục tiêu, nhiệm vụ, tiến độ đã được cơ quan thẩm quyền phê duyệt.

Tổ chức tư vấn lập và quản lý dự án đầu tư, tư vấn đấu thầu, tư vấn giám sát thực hiện các chương trình, xây dựng công trình, dự án đầu tư và hạng mục công việc về các lĩnh vực thông tin, truyền thông, xuất bản và báo chí; tư vấn, thiết kế, cung cấp và phát triển các sản phẩm phần mềm, phần cứng và nội dung số, các ứng dụng công nghệ.

Tổ chức nghiên cứu, thiết kế, xây dựng chương trình, xây dựng công trình, đề án và ứng dụng các tiến bộ khoa học, kỹ thuật, công nghệ; triển khai, quản trị, vận hành, duy tu, bảo dưỡng cơ sở hạ tầng thông tin và truyền thông thành phố. Cụ thể:

- Nghiên cứu, đề xuất  các quy định về kiểm thử phần mềm ứng dụng và tổ chức kiểm thử các phần mềm ứng dụng phục vụ cho hoạt động của các cơ quan nhà nước;

- Xây dựng, duy trì và phát triển hoạt động các trang thông tin điên tử; đảm bảo kỹ thuật cho hệ thống dịch vụ hành chính công của các cơ quan quản lý nhà nước;

- Triển khai, quản trị, vận hành, bảo trì hệ thống hạ tầng thông tin và truyền thông.

Đảm bảo an toàn mạng và an ninh thông tin theo đúng quy định của pháp luật hiện hành:

- Tổ chức xây dựng, quản lý, khai thác và cung cấp các dịch vụ về chứng thực chữ ký số, kỹ thuật an toàn mạng và an ninh thông tin cho các hệ thống thông tin, nguồn tài nguyên thông tin và các sản phẩm công nghệ thông tin;

Phối hợp với cơ quan liên quan thực hiện công tác đảm bảo an toàn mạng viễn thông, an toàn và an ninh thông tin.

Quan hệ, hợp tác với các đơn vị, tổ chức trong và ngoài nước ở lĩnh vực có liên quan đến nhiệm vụ được giao theo quy định của pháp luật:

- Tổ chức thực hiện các sự kiện, hội nghị, hội thảo, họp báo, triển lãm; phổ biến, tuyên truyền chính sách của ngành, các ứng dụng công nghệ thông tin và các lĩnh vực khác thuộc phạm vi hoạt động của Trung tâm;

- Phối hợp với các đơn vị trong và nước (doanh nghiệp, trường, viện, hiệp hội,…) tổ  chức đào tạo, bồi dưỡng, hướng dẫn, chuyên giao các giải pháp kỹ thuật, công nghệ, quy trình ứng dụng công nghệ thông tin, nghiệp vụ xuất bản, báo chí cho các tổ chức và cá nhân.

Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông giao.

II - Trường Trung cấp Thông tin – Truyền thông Tp.HCM

 

Trường Trung cấp Thông tin - Truyền thông Thành phố Hồ Chí Minh (Information and Mass Communication Institute of Ho Chi Minh City - IMC) đưọc thành lập trên cở sở Trung tâm Đào tạo Công nghệ Thông tin TP HCM (Information Technology Training Institute of Ho Chi Minh City - ITTI).

ITTI được Ủy ban nhân dân Tp.HCM thành lập từ năm 2001 với nhiệm vụ cung cấp nguồn nhân lực có chất lượng cao cho thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh phía Nam.

Ngày 31/05/20010, Ủy ban nhân dân Tp.HCM đã ra quyết định nâng cấp ITTI thành IMC. Từ nay, IMC không chỉ có nhiệm vụ đào tạo trong lĩnh vực công nghệ thông tin mà còn thực hiện đào tạo các nhóm ngành trong lĩnh vực truyền thông.

Là một trường Trung cấp chuyên nghiệp, IMC là một đơn vị giáo dục công lập nằm trong hệ thống giáo dục quốc dân (bao gồm các trường phổ thông, trung cấp chuyên nghiệp, cao đẳng và đại học).

Trường Trung cấp Thông tin – Truyền thông Tp.HCM chịu sự quản lý nhà nước và chỉ đạo trực tiếp của Sở Thông tin và Truyền thông Tp. Hồ Chí Minh, đồng thời chịu sự hướng dẫn về chuyên môn của Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Hồ Chí Minh.

Nhiệm vụ của trường Trung cấp Thông tin - Truyền thông Tp. HCM:

- Đào tạo nguồn nhân lực trung cấp chuyên nghiệp trong lĩnh vực thông tin - truyền thông.

- Nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ, kết hợp đào tạo với nghiên cứu khoa học và sản xuất, dịch vụ khoa học và công nghệ.

- Quản lý giảng viên, cán bộ, nhân viên; xây dựng đội ngũ giảng viên của trường đủ về số lượng, đảm bảo về tiêu chuẩn chất lượng, cân đối về cơ cấu trình độ, cơ cấu ngành nghề theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

- Phát hiện và bồi dưỡng nhân tài trong những người học và đội ngũ cán bộ giảng viên của trường.

- Tuyển sinh và quản lý người học theo quy định, có sự phối hợp với các tổ chức, cá nhân và gia đình của người học trong hoạt động giáo dục.

- Tổ chức cho giảng viên, cán bộ, nhân viên và người học tham gia các hoạt động xã hội phù hợp với ngành nghề đào tạo.

- Quản lý, sử dụng đất đai, trường sở, trang thiết bị và tài sản của trường theo quy định của pháp luật của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

- Liên kết, hợp tác với các tổ chức kinh tế, giáo dục, văn hóa, thể dục, thể thao, y tế, nghiên cứu khoa học trong và ngoài nước nhằm nâng cao chất lượng giáo dục, gắn đào tạo với sử dụng và việc làm, phục vụ sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội, bổ sung nguồn lực cho nhà trường.

- Thực hiện quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm và các nhiệm vụ, quyền hạn khác theo quy định của pháp luật.

Quyền hạn và nghĩa vụ của Trường:

Trường Trung cấp Thông tin – Truyền thông Tp.HCM được quyền tự chủ và tự chịu trách nhiệm về quy hoạch, kế hoạch phát triển nhà trường, tổ chức các hoạt động đào tạo, khoa học và công nghệ, tài chính, quan hệ quốc tế, tổ chức và nhân sự, cụ thể là:

- Xây dựng và tổ chức thực hiện quy hoạch, kế hoạch phát triển Trường phù hợp với chiến lược phát triển giáo dục và quy hoạch mạng lưới các trường Trung cấp của Tp.Hồ Chí Minh và của Quốc gia.

- Xây dựng chương trình, giáo trình, kế họach giảng dạy, học tập đối với các ngành nghề nhà trường được phép đào tạo trên cơ sở chương trình khung do Bộ Giáo dục và Đạo tạo ban hành; tổ chức tuyển sinh; tổ chức quá trình đào tạo, công nhận tốt nghiệp, cấp văn bằng, chứng chỉ theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

- Huy động, quản lý, sử dụng các nguồn nhân lực nhằm thực hiện mục tiêu giáo dục; hợp tác, liên kết với các tổ chức kinh tế, giáo dục, văn hóa, thể dục thể thao, y tế, nghiên cứu khoa học trong và ngoài nước theo quy định của pháp luật của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và thông lệ quốc tế nhằm nâng cao chất lượng giáo dục, gắn đào tạo với nghiên cứu khoa học, sản xuất và làm việc phục vụ sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội.

- Thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền giao; sử dụng có hiệu quả kinh phí đầu tư phát triển khoa học và công nghệ; đăng ký, tham gia tuyển chọn ký kết và thực hiện hợp đồng khoa học và công nghệ, đào tạo nhân lực, bồi dưỡng nhân tài về khoa học và công nghệ; góp phần xây dựng, phát triển tiềm năng khoa học và công nghệ của đất nước.

- Được bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ, chuyển giao, chuyển nhượng và công bố kết quả hoạt động khoa học và công nghệ; bảo vệ lợi ích của nhà nước và xã hội, quyền và lợi ích hợp pháp của cá nhân trong hoạt động đào tạo, khoa học và công nghệ của trường.

- Nhận tài trợ của các tổ chức, cá nhân theo quy định của pháp luật của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam để bổ sung nguồn tài chính cho nhà trường; góp vốn bằng tiền, tài sản, giá trị quyền sở hữu trí tuệ để tiến hành các hoạt động khoa học và công nghệ, sản xuất kinh doanh; sử dụng nguồn thu từ hoạt động kinh tế để đầu tư mở rộng sản xuất kinh doanh, xây dựng cơ sở vật chất của trường; tài trợ cho các hoạt động, thực hiện chính sách ưu đãi đối với con, em gia đình thuộc diện chính sách, các hoạt động xã hội nhân đạo và từ thiện.

- Được Nhà nước giao quyền sử dụng đất; được thuê đất, vay vốn và được miễn, giảm thuế theo quy định của pháp luật của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

- Tổ chức bộ máy nhà trường, tuyển dụng đội ngũ giảng viên, cán bộ, nhân viên; thành lập và giải thể các tổ chức khoa học và công nghệ, các đơn vị dịch vụ và các doanh nghiệp của trường theo quy định của Pháp luật.

- Thực hiện dân chủ, bình đẳng, công khai, trong việc bố trí và thực hiện các nhiệm vụ đào tạo, khoa học, công nghệ và hoạt động tài chính.

- Thực hiện chế độ báo cáo cơ quan quản lý trực tiếp và các cơ quan cấp trên về các hoạt động của trường theo quy định hiện hành.