Tổng hợp tài liệu hướng dẫn sử dụng

Tài liệu giám sát gói tin liên thông LGSP HCM 

- Tài liệu hướng dẫn các tiêu chí kỹ thuật thực hiện kết nối liên thông các phần mềm nội nghiệp của các đơn vị

- Tài liệu hướng dẫn triển khai Cổng Dịch vụ công, Hệ thống thông tin Một cửa điện tử

- Tài liệu hướng dẫn sổ văn bản điện tử.

- Tài liệu hướng dẫn sử dụng Lịch công tác

- Tài liệu hướng dẫn sử dụng Thư điện tử Thành Phố Hồ Chí Minh

- Tài liệu hướng dẫn sử dụng Dịch vụ công trực tuyến

- Tài liệu hướng dẫn sử dụng Phần mềm liên thông văn bản

- Tài liệu hướng dẫn sử dụng Quản lý thuê bao vi phạm (Phường)

- Tài liệu hướng dẫn sử dụng Quản lý thuê bao vi phạm ( Quận)

- Tài liệu hướng dẫn sử dụng Triển khai phần mềm quản lý CSDL cán bộ công chức

- Tài liệu hướng dẫn sử dụng Phân hệ quản lý tại Doanh nghiệp Viễn thông

- Tài liệu hướng dẫn Cài đặt và cấu hình VPN Client

- Tài liệu hướng dẫn Dịch vụ công Đăng ký lao động nước ngoài 

- Tài liệu hướng dẫn Hệ thống quản lý văn bản chỉ đạo qua mạng

 - Tài liệu hướng dẫn sử dụng Hệ thống thư mời họp điện tử

-Tài liệu hướng dẫn xây dựng trang thông tin điện tử trong cơ quan nhà nước

-Tài liệu hướng dẫn Triển khai dịch vụ công trực tuyến tại TP.HCM (Dành cho bộ phận lập trình,phát triển ứng dụng)

-Tài liệu hướng dẫn Triển khai dịch vụ công trực tuyến tại TP.HCM (Dành cho lãnh đạo, bộ phận phụ trách CNTT)

-Hướng dẫn thành phần tham dự họp theo thư mời làm việc của UBNDTPHCM

- Tài liệu hướng dẫn theo dõi, ngăn chặn kết nối máy chủ điều khiển mã độc WannaCry

- Tài liệu hướng dẫn sử dụng hệ thống đánh giá hài lòng của tổ chức và người dân

- Tài liệu hướng dẫn các thông số trong Phần mềm quản lý kiosk