Chức năng nhiệm vụ
 
Ban giám đốc sở

 

1.     Ông Lâm Đình Thắng - Giám đốc:

1.1 Chịu trách nhiệm lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành hoạt động của Sở Thông tin và Truyền thông; tham mưu giúp Ủy ban nhân dân Thành phố quản lý nhà nước về Ngành thông tin và truyền thông trên địa bàn Thành phố theo quy định của pháp luật và theo phân công, ủy quyền của Ủy ban nhân dân, Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố.

1.2 Trực tiếp phụ trách các công tác:

- Công tác tổ chức bộ máy và quản lý công chức, viên chức, người lao động tại Sở;

- Công tác cải cách hành chính;

- Công tác kế hoạch và tài chính;

- Công tác thanh tra;

- Công tác pháp chế, tuyên truyền, phổ biến pháp luật trong cơ quan;

- Công tác thực hành tiết kiệm, phòng chống tham nhũng; thực hiện dân chủ trong hoạt động;

- Công tác báo chí (bao gồm báo chí in, báo điện tử, phát thanh, truyền hình, bản tin thông tấn);

- Công tác xuất bản, in, phát hành;

- Công tác thông tin đối ngoại, thông tin cơ sở;

- Công tác quảng cáo trên môi trường mạng, trên báo chí, trên xuất bản phẩm;

- Công tác thông tin điện tử;

- Công tác nội dung trên internet;

- Công tác quảng cáo tích hợp trên các sản phẩm, dịch vụ bưu chính, viễn thông, công nghệ thông tin;

- Công tác thông tin, tuyên truyền các hoạt động của Sở (trang thông tin điện tử tổng hợp của Sở và các hình thức tuyên truyền khác);

- Công tác khác do Ủy ban nhân dân Thành phố và Bộ Thông tin và Truyền thông giao.

1.3 Chủ tài khoản Sở Thông tin và Truyền thông.

1.4 Trực tiếp chỉ đạo: Văn phòng Sở, Thanh tra Sở, phòng Kế hoạch-Tài chính, phòng Báo chí, phòng Xuất bản, In và Phát hành,Phòng Thông tin điện tử, Trung tâm Báo chí Thành phố.

1.5 Quản lý nhà nước Hội In, Hội Nhà báo Thành phố.

1.6 Tham gia các Ban chỉ đạo, Hội đồng chuyên môn của Thành phố và Bộ Thông tin và Truyền thông theo phân công của cấp có thẩm quyền.

2.     Võ Thị Trung Trinh - Phó Giám đốc:

2.1 Giúp Giám đốc Sở chỉ đạo một số mặt công tác và chịu trách nhiệm trước Giám đốc Sở và trước pháp luật về nhiệm vụ được phân công:

- Công tác ứng dụng công nghệ thông tin;

- Công tác công nghiệp công nghệ thông tin;

- Chỉ đạo, theo dõi, triển khai công tác cải cách hành chính của Sở;

- Công tác an toàn thông tin, an ninh mạng;

- Công tác hợp tác với các tỉnh thành trong lĩnh vực thông tin, truyền thông;

- Giúp Giám đốc theo dõi công tác thanh tra, kiểm tra liên quan đến lĩnh vực phụ trách;

- Chỉ đạo triển khai Chương trình chuyển đổi số và Đề án Xây dựng trở thành đô thị thông minh của Thành phố Hồ Chí Minh, Chương trình hỗ trợ phát triển doanh nghiệp và sản phẩm Công nghiệp – Công nghệ thông tin;

- Những nội dung khác theo chỉ đạo của Giám đốc Sở.

2.2 Chỉ đạo Ban quản lý các dự án đầu tư thuộc Đề án Đô thị thông minh;

2.3 Trực tiếp chỉ đạo phòng Công nghệ thông tin, Trung tâm Công nghệ thông tin và truyền thông Thành phố;

2.4 Quản lý nhà nước Hội Tin học thành phố Hồ Chí Minh;

2.5 Phụ trách công tác dân vận chính quyền.

2.6 Tham gia các Ban Chỉ đạo, Hội đồng chuyên môn của Thành phố và Bộ Thông tin và Truyền thông theo chỉ đạo của Ủy ban nhân dân Thành phố và phân công của Giám đốc.

3. Ông Võ Minh Thành - Phó Giám đốc:

3.1.Giúp Giám đốc Sở chỉ đạo một số mặt công tác và chịu trách nhiệm trước Giám đốc Sở và trước pháp luật về nhiệm vụ được phân công:

- Công tác bưu chính, viễn thông, tần số vô tuyến điện;

- Công tác đảm bảo thông tin liên lạc phục vụ phòng chống lụt bão, giảm nhẹ thiên tai;

- Công tác quản lý trò chơi trực tuyến;

- Công tác đào tạo nhân lực thông tin và truyền thông;

- Chỉ đạo triển khai Đề án Phát triển hạ tầng viễn thông và Kế hoạch phát triển hạ tầng số tại Thành phố Hồ Chí Minh, Chương trình nghiên cứu và phát triển ứng dụng trí tuệ nhân tạo.

- Giúp Giám đốc Sở theo dõi công tác thanh tra, kiểm tra liên quan đến lĩnh vực phụ trách;

- Những nội dung khác theo chỉ đạo của Giám đốc Sở.

3.2.Trực tiếp chỉ đạo: phòng Bưu chính - Viễn thông; Trường Trung cấp Thông tin và Truyền thông Thành phố;

3.3.Quản lý nhà nước Hội Truyền thông và Điện tử, Hội công nghệ vi mạch bán dẫn Thành phố.

3.4.Trưởng Ban Ban Vì sự tiến bộ Phụ nữ Sở.

3.5.Tham gia các Ban Chỉ đạo, Hội đồng chuyên môn của Thành phố và Bộ Thông tin và Truyền thông theo chỉ đạo của Ủy ban nhân dân Thành phố và phân công của Giám đốc Sở.