CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ
 
VIII - PHÒNG BÁO CHÍ

 

1. Chức năng

a) Tham mưu và giúp Giám đốc Sở thực hiện quản lý nhà nước trên địa bàn Tp Hồ Chí Minh về báo in và báo điện tử (bao gồm báo nói, báo hình báo điện tử trên mạng internet).

b) Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc Sở phân công.

2. Nhiệm vụ và quyền hạn:

a) Về báo in :

-  Tham mưu cho Ban Giám đốc trình Ủy ban nhân dân thành phố các giải pháp cụ thể để triển khai các hoạt động báo in trên địa bàn thành phố theo phân công, ủy quyền của UBND thành phố theo quy định của pháp luật; chịu trách nhiệm triển khai, kiểm tra thực hiện;

-  Tham mưu cho Ban giám đốc thực hiện công tác thông tin đối ngoại;

- Tổ chức kiểm tra báo in lưu chiểu và quản lý báo in lưu chiểu trên địa bàn thành phố;

- Thẩm định, trình Giám đốc Sở cấp, thu hồi giấy phép hoạt động bản tin cho các cơ quan, tổ chức trên địa bàn thành phố;

- Thẩm định, trình Giám đốc Sở trả lời về đề nghị tổ chức họp báo đối với các cơ quan, tổ chức trên địa bàn thành phố ;

- Tiếp nhận, thẩm định hồ sơ và đề nghị các cấp có thẩm quyền cấp thẻ nhà báo, cấp phép hoạt động báo in,  giấy phép xuất bản các ấn phẩm báo in, ấn phẩm thông tin khác theo quy định của pháp luật cho các cơ quan báo chí và các cơ quan, tổ chức khác của thành phố;

- Xem xét, thẩm định trình Giám đốc Sở việc cho phép các cơ quan báo chí của địa phương khác đặt văn phòng đại diện, văn phòng liên lạc, cơ quan thường trú trên địa bàn thành phố;

b)  Báo điện tử

- Chủ trì, phối hợp với các phòng ban có liên quan hướng dẫn và tổ chức thực hiện các quy định của pháp luật về hoạt động của báo điện tử trên địa bàn;

-  Tiếp nhận, thẩm định hồ sơ và đề nghị các cấp có thẩm quyền cấp phép hoạt động báo điện tử, cấp thẻ nhà báo của báo điện tử theo quy định của pháp luật;

-  Tham mưu cho Giám đốc Sở cho phép các cơ quan có hoạt động báo điện tử của địa phương khác đặt văn phòng đại diện, văn phòng liên lạc, cơ quan thường trú trên địa bàn của thành phố;

-  Chủ trì, phối hợp với các phòng ban có liên quan tổ chức triển khai thực hiện kế hoạch phát triển sự nghiệp phát thanh, truyền hình của Thành phố sau khi được phê duyệt (phối hợp với các phòng Bưu chính, viễn thông và phòng Công nghệ thông tin);

-  Chủ trì, phối hợp với các phòng ban có liên quan quản lý việc sử dụng thiết bị thu tín hiệu phát thanh truyền hình trực tiếp từ vệ tinh cho các đơn vị, tổ chức, cá nhân trên địa bàn thành phố theo quy định của pháp luật.