DANH SÁCH LÃNH ĐẠO QUA CÁC THỜI KỲ
 

 

 

STT

Họ và Tên

Chức vụ

Thời gian đảm nhận

I.

   Đảng ủy Sở qua các thời kỳ

   

1

         Lê Mạnh Hà

Bí thư Đảng ủy

2005 - 2010

2

         Lê Thái Hỷ

Bí thư Đảng ủy

2010 - 2015

3

         Lê Quốc Cường

Bí thư Đảng ủy

2015 - nay

II.

   Ban Giám đốc qua các thời kỳ

   

1

Lê Mạnh Hà

Giám Đốc

10/2004 - 8/2011

2

Lê Thái Hỷ

Giám Đốc

8/2011 -  11/2016

3

Dương Anh Đức

Giám Đốc

7/2017 -  2/2021

4           Lâm Đình Thắng Giám đốc 3/2021 - nay

5

Hoàng Lê Minh

Phó giám đốc

10/2004 - 3/2008

6

          Võ Văn Long

Phó giám đốc

6/2008 - 5/2018

7

Nguyễn Anh Tuấn

Phó giám đốc

1/2009 - 3/2014

8

          Lê Quốc Cường

Phó giám đốc

7/2012 - nay

9

Võ Thị Trung Trinh

Phó giám đốc

7/2014 - nay

10

          Từ Lương

Phó giám đốc

11/2018 - nay

III.

   Ban chấp hành Công đoàn Sở qua các thời kỳ

   

1

        Nguyễn Thị Thu Hằng

Chủ tịch

 

2

        Võ Văn Long

Chủ tịch

 

3

       Nguyễn Đức Chung

Chủ tịch

 

IV.

  Ban chấp hành Đoàn Thanh niên Sở qua các thời kỳ

   

1

       Nguyễn Đức Chung

Bí thư đoàn

 

2

       Hồ Thế Khương

Bí thư đoàn

 

3

       Đoàn Ái Nghiệp

Bí thư đoàn