CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ
 
TRƯỜNG TRUNG CẤP THÔNG TIN - TRUYỀN THÔNG

 

Trường Trung cấp Thông tin - Truyền thông Thành phố Hồ Chí Minh (Information and Mass Communication Institute of Ho Chi Minh City - IMC) đưọc thành lập trên cở sở Trung tâm Đào tạo Công nghệ Thông tin TP HCM (Information Technology Training Institute of Ho Chi Minh City - ITTI).

ITTI được Ủy ban nhân dân Tp.HCM thành lập từ năm 2001 với nhiệm vụ cung cấp nguồn nhân lực có chất lượng cao cho thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh phía Nam.

Ngày 31/05/20010, Ủy ban nhân dân Tp.HCM đã ra quyết định nâng cấp ITTI thành IMC. Từ nay, IMC không chỉ có nhiệm vụ đào tạo trong lĩnh vực công nghệ thông tin mà còn thực hiện đào tạo các nhóm ngành trong lĩnh vực truyền thông.

Là một trường Trung cấp chuyên nghiệp, IMC là một đơn vị giáo dục công lập nằm trong hệ thống giáo dục quốc dân (bao gồm các trường phổ thông, trung cấp chuyên nghiệp, cao đẳng và đại học).

Trường Trung cấp Thông tin - Truyền thông Thành phố Hồ Chí Minh chịu sự quản lý nhà nước và chỉ đạo trực tiếp của Sở Thông tin và Truyền thông Tp. Hồ Chí Minh, đồng thời chịu sự hướng dẫn về chuyên môn của Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Hồ Chí Minh.

Nhiệm vụ của Trường Trung cấp Thông tin - Truyền thông Thành phố Hồ Chí Minh:

- Đào tạo nguồn nhân lực trung cấp chuyên nghiệp trong lĩnh vực thông tin - truyền thông.

- Nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ, kết hợp đào tạo với nghiên cứu khoa học và sản xuất, dịch vụ khoa học và công nghệ.

- Quản lý giảng viên, cán bộ, nhân viên; xây dựng đội ngũ giảng viên của trường đủ về số lượng, đảm bảo về tiêu chuẩn chất lượng, cân đối về cơ cấu trình độ, cơ cấu ngành nghề theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

- Phát hiện và bồi dưỡng nhân tài trong những người học và đội ngũ cán bộ giảng viên của trường.

- Tuyển sinh và quản lý người học theo quy định, có sự phối hợp với các tổ chức, cá nhân và gia đình của người học trong hoạt động giáo dục.

- Tổ chức cho giảng viên, cán bộ, nhân viên và người học tham gia các hoạt động xã hội phù hợp với ngành nghề đào tạo.

- Quản lý, sử dụng đất đai, trường sở, trang thiết bị và tài sản của trường theo quy định của pháp luật của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

- Liên kết, hợp tác với các tổ chức kinh tế, giáo dục, văn hóa, thể dục, thể thao, y tế, nghiên cứu khoa học trong và ngoài nước nhằm nâng cao chất lượng giáo dục, gắn đào tạo với sử dụng và việc làm, phục vụ sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội, bổ sung nguồn lực cho nhà trường.

- Thực hiện quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm và các nhiệm vụ, quyền hạn khác theo quy định của pháp luật.

Quyền hạn và nghĩa vụ của Trường:

Trường Trung cấp Thông tin - Truyền thông Thành phố Hồ Chí Minh được quyền tự chủ và tự chịu trách nhiệm về quy hoạch, kế hoạch phát triển nhà trường, tổ chức các hoạt động đào tạo, khoa học và công nghệ, tài chính, quan hệ quốc tế, tổ chức và nhân sự, cụ thể là:

- Xây dựng và tổ chức thực hiện quy hoạch, kế hoạch phát triển Trường phù hợp với chiến lược phát triển giáo dục và quy hoạch mạng lưới các trường Trung cấp của Tp.Hồ Chí Minh và của Quốc gia.

- Xây dựng chương trình, giáo trình, kế họach giảng dạy, học tập đối với các ngành nghề nhà trường được phép đào tạo trên cơ sở chương trình khung do Bộ Giáo dục và Đạo tạo ban hành; tổ chức tuyển sinh; tổ chức quá trình đào tạo, công nhận tốt nghiệp, cấp văn bằng, chứng chỉ theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

- Huy động, quản lý, sử dụng các nguồn nhân lực nhằm thực hiện mục tiêu giáo dục; hợp tác, liên kết với các tổ chức kinh tế, giáo dục, văn hóa, thể dục thể thao, y tế, nghiên cứu khoa học trong và ngoài nước theo quy định của pháp luật của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và thông lệ quốc tế nhằm nâng cao chất lượng giáo dục, gắn đào tạo với nghiên cứu khoa học, sản xuất và làm việc phục vụ sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội.

- Thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền giao; sử dụng có hiệu quả kinh phí đầu tư phát triển khoa học và công nghệ; đăng ký, tham gia tuyển chọn ký kết và thực hiện hợp đồng khoa học và công nghệ, đào tạo nhân lực, bồi dưỡng nhân tài về khoa học và công nghệ; góp phần xây dựng, phát triển tiềm năng khoa học và công nghệ của đất nước.

- Được bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ, chuyển giao, chuyển nhượng và công bố kết quả hoạt động khoa học và công nghệ; bảo vệ lợi ích của nhà nước và xã hội, quyền và lợi ích hợp pháp của cá nhân trong hoạt động đào tạo, khoa học và công nghệ của trường.

- Nhận tài trợ của các tổ chức, cá nhân theo quy định của pháp luật của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam để bổ sung nguồn tài chính cho nhà trường; góp vốn bằng tiền, tài sản, giá trị quyền sở hữu trí tuệ để tiến hành các hoạt động khoa học và công nghệ, sản xuất kinh doanh; sử dụng nguồn thu từ hoạt động kinh tế để đầu tư mở rộng sản xuất kinh doanh, xây dựng cơ sở vật chất của trường; tài trợ cho các hoạt động, thực hiện chính sách ưu đãi đối với con, em gia đình thuộc diện chính sách, các hoạt động xã hội nhân đạo và từ thiện.

- Được Nhà nước giao quyền sử dụng đất; được thuê đất, vay vốn và được miễn, giảm thuế theo quy định của pháp luật của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

- Tổ chức bộ máy nhà trường, tuyển dụng đội ngũ giảng viên, cán bộ, nhân viên; thành lập và giải thể các tổ chức khoa học và công nghệ, các đơn vị dịch vụ và các doanh nghiệp của trường theo quy định của Pháp luật.

- Thực hiện dân chủ, bình đẳng, công khai, trong việc bố trí và thực hiện các nhiệm vụ đào tạo, khoa học, công nghệ và hoạt động tài chính.

- Thực hiện chế độ báo cáo cơ quan quản lý trực tiếp và các cơ quan cấp trên về các hoạt động của trường theo quy định hiện hành.