CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ
 
II - THANH TRA SỞ

 

1. Chức năng

a) Thanh tra Sở Thông tin và Truyền thông thuộc hệ thống Thanh tra chuyên ngành thông tin và truyền thông ,là cơ quan trực thuộc Sở Thông tin và Truyền thông, có trách nhiệm giúp Giám đốc Sở thực hiện chức năng thanh tra hành chính và thanh tra chuyên ngành về thông tin và truyền thông trên địa bàn Tp. Hồ Chí Minh.

b) Thanh tra Sở Thông tin và Truyền thông chịu sự chỉ đạo trực tiếp của Giám đốc Sở, đồng thời chịu sự hướng dẫn về công tác, nghiệp vụ thanh tra hành chính của Thanh tra thành phố và nghiệp vụ thanh tra chuyên ngành của Thanh tra Bộ Thông tin và Truyền thông.

Hoạt động của Thanh tra Sở phải tuân theo pháp luật, bảo đảm chính xác, khách quan, công khai, kịp thời. 

2. Nhiệm vụ, quyền hạn của Thanh tra Sở:

a) Nhiệm vụ:

- Xây dựng chương trình, kế hoạch thanh tra, kiểm tra hàng năm để trình Giám đốc Sở phê duyệt.

- Thanh tra, kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về lĩnh vực báo chí, xuất bản, bưu chính, viễn thông, tần số vô tuyến điện và công nghệ thông tin của các tổ chức, cá nhân có hoạt động liên quan trên địa bàn Tp. Hồ Chí Minh.

- Phối hợp với các cơ quan Nhà nước hữu quan tiến hành thanh tra, kiểm tra, phát hiện, ngăn chặn và xử lý các vi phạm pháp luật liên quan đến lĩnh vực báo chí, xuất bản, bưu chính, viễn thông, tần số vô tuyến điện và công nghệ thông tin.

- Thanh tra việc thực hiện chính sách, pháp luật, nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị thuộc quyền quản lý trực tiếp của Sở.

- Giúp Giám đốc Sở tổ chức công tác tiếp công dân, xử lý khiếu nại, tố cáo của tổ chức, cá nhân thuộc thẩm quyền giải quyết của Giám đốc Sở.

- Thực hiện nhiệm vụ phòng ngừa và đấu tranh chống tham nhũng theo quy định của pháp luật về chống tham nhũng.

- Tham gia xây dựng, sửa đổi, bổ sung các văn bản có liên quan đến lĩnh vực thanh tra, khiếu nại tố cáo, xử lý vi phạm hành chính, báo chí, xuất bản, bưu chính, viễn thông, tần số vô tuyến điện và công nghệ thông tin.

- Hướng dẫn, kiểm tra các đơn vị thuộc Sở thực hiện các quy định của pháp luật về công tác thanh tra.

- Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục và hướng dẫn việc thực hiện pháp luật về báo chí, xuất bản, bưu chính, viễn thông, tần số vô tuyến điện và công nghệ thông tin.

- Tổ chức, tham gia bồi dưỡng về nghiệp vụ thanh tra hành chính, thanh tra chuyên ngành cho Thanh tra viên, cán bộ làm công tác thanh tra.

- Quản lý công chức, tài sản, hồ sơ, tài liệu theo quy định của Sở.

- Tổng hợp, báo cáo kết quả công tác thanh tra, công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo, chống tham nhũng thuộc phạm vi quản lý của Sở.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc Sở, Chánh Thanh tra Bộ, Chánh Thanh tra thành phố giao và theo quy định của pháp luật.

b) Quyền hạn:

- Xử phạt vi phạm hành chính theo quy định của pháp luật.

- Tạm đình chỉ hoặc đình chỉ hành vi vi phạm pháp luật về bưu chính, viễn thông và công nghệ thông tin của các cơ quan, tổ chức, cá nhân hoặc đang có nguy cơ gây thiệt hại đến lợi ích Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, công dân.

- Thực hiện các quyền hạn theo quy định của pháp luật.