CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ
 
Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông

 

Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông thành phố Hồ Chí Minh (HCMICTI) trực thuộc Sở Thông tin và Truyền thông thành phố Hồ Chí Minh được thành lập theo Quyết định số 5346/QĐ-UBND ngày 24 tháng 11 năm 2009 của Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh và hoạt động theo Quyết định số 586/QĐ-STTTT ngày 20 tháng 12 năm 2010 của Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông thành phố Hồ Chí Minh. Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông thành phố Hồ Chí Minh có nhiệm vụ:

Thực hiện các dự án, hạng mục công việc về lĩnh vực thông tin, truyền thông, xuất bản và báo chí theo đúng mục tiêu, nhiệm vụ, tiến độ đã được cơ quan thẩm quyền phê duyệt.

Tổ chức tư vấn lập và quản lý dự án đầu tư, tư vấn đấu thầu, tư vấn giám sát thực hiện các chương trình, xây dựng công trình, dự án đầu tư và hạng mục công việc về các lĩnh vực thông tin, truyền thông, xuất bản và báo chí; tư vấn, thiết kế, cung cấp và phát triển các sản phẩm phần mềm, phần cứng và nội dung số, các ứng dụng công nghệ.

Tổ chức nghiên cứu, thiết kế, xây dựng chương trình, xây dựng công trình, đề án và ứng dụng các tiến bộ khoa học, kỹ thuật, công nghệ; triển khai, quản trị, vận hành, duy tu, bảo dưỡng cơ sở hạ tầng thông tin và truyền thông thành phố. Cụ thể:

- Nghiên cứu, đề xuất  các quy định về kiểm thử phần mềm ứng dụng và tổ chức kiểm thử các phần mềm ứng dụng phục vụ cho hoạt động của các cơ quan nhà nước;

- Xây dựng, duy trì và phát triển hoạt động các trang thông tin điên tử; đảm bảo kỹ thuật cho hệ thống dịch vụ hành chính công của các cơ quan quản lý nhà nước;

- Triển khai, quản trị, vận hành, bảo trì hệ thống hạ tầng thông tin và truyền thông.

Đảm bảo an toàn mạng và an ninh thông tin theo đúng quy định của pháp luật hiện hành:

- Tổ chức xây dựng, quản lý, khai thác và cung cấp các dịch vụ về chứng thực chữ ký số, kỹ thuật an toàn mạng và an ninh thông tin cho các hệ thống thông tin, nguồn tài nguyên thông tin và các sản phẩm công nghệ thông tin;

Phối hợp với cơ quan liên quan thực hiện công tác đảm bảo an toàn mạng viễn thông, an toàn và an ninh thông tin.

Quan hệ, hợp tác với các đơn vị, tổ chức trong và ngoài nước ở lĩnh vực có liên quan đến nhiệm vụ được giao theo quy định của pháp luật:

- Tổ chức thực hiện các sự kiện, hội nghị, hội thảo, họp báo, triển lãm; phổ biến, tuyên truyền chính sách của ngành, các ứng dụng công nghệ thông tin và các lĩnh vực khác thuộc phạm vi hoạt động của Trung tâm;

- Phối hợp với các đơn vị trong và nước (doanh nghiệp, trường, viện, hiệp hội,…) tổ  chức đào tạo, bồi dưỡng, hướng dẫn, chuyên giao các giải pháp kỹ thuật, công nghệ, quy trình ứng dụng công nghệ thông tin, nghiệp vụ xuất bản, báo chí cho các tổ chức và cá nhân.

Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông giao.