Chức năng nhiệm vụ
 
VII - Phòng công nghệ thông tin

 

 

1. Chức năng

a) Tham mưu và giúp Giám đốc Sở thực hiện quản lý nhà nước về công nghệ thông tin-điện tử (CNTT-ĐT).

b) Tạo môi trường pháp lý, thể chế, chính sách, điều hành phối hợp, đào tạo, hợp tác quốc tế, thúc đẩy và hỗ trợ cho CNTT-ĐT phát triển.

c) Hỗ trợ doanh nghiệp, đặc biệt là các doanh nghiệp vừa và nhỏ, tham gia đầu tư, cung cấp sản phẩm, dịch vụ, phát triển thị trường và cùng tham gia với Chính quyền thành phố trong các hoạt động xây dựng và thực hiện các chính sách phát triển CNTT-ĐT.

d)  Đảm bảo vận hành hệ thống tại Sở Thông tin và Truyền thông.

e)  Đề xuất và triển khai các phần mềm ứng dụng tại Sở.

f) Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc Sở phân công.

2. Nhiệm vụ và quyền hạn:

a) Quy hoạch, kế hoạch và tiêu chuẩn ngành:

- Tham mưu xây dựng quy hoạch, kế hoạch ứng dụng và phát triển CNTT-ĐT trên địa bàn thành phố phù hợp với chiến lược, quy hoạch, kế hoạch của quốc gia, của thành phố và tổ chức triển khai thực hiện sau khi được phê duyệt theo sự phân công của Giám đốc Sở;

- Tham gia xây dựng kế hoạch bồi dưỡng, phát triển nguồn nhân lực CNTT-ĐT trên địa bàn thành phố; chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện sau khi được phê duyệt theo sự phân công của Giám đốc Sở;

- Tham mưu Giám đốc Sở trình Ủy ban nhân dân thành phố các cơ chế, chính sách nhằm thúc đẩy việc phát triển và ứng dụng CNTT-ĐT phù hợp với đặc thù của thành phố và phù hợp với quy hoạch phát triển CNTT-ĐT của Quốc gia;

- Tham mưu Giám đốc Sở trình Ủy ban nhân dân thành phố ban hành các quy định, các chuẩn, định mức, tiêu chuẩn kỹ thuật, công bố chất lượng sản phẩm, dịch vụ áp dụng trong lĩnh vực CNTT-ĐT trên địa bàn thành phố; chịu trách nhiệm tổ chức và hướng dẫn việc thực hiện sau khi được ban hành theo sự phân công của Giám đốc Sở;

- Tham mưu Giám đốc Sở trình Ủy ban nhân dân thành phố ban hành quy định về an toàn công nghệ thông tin theo thẩm quyền; chịu trách nhiệm tổ chức, hướng dẫn việc thực hiện sau khi được ban hành theo sự phân công của Giám đốc Sở;

b) Quản lý nhà nước về doanh nghiệp.

- Tham mưu Giám đốc Sở trình Ủy ban nhân dân thành phố chính sách, biện pháp quản lý nhà nước đối với các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực CNTT-ĐT và các khu công nghiệp phần mềm trên địa bàn thành phố theo quy định pháp luật; chịu trách nhiệm hướng dẫn việc thực hiện sau khi được ban hành theo sự phân công của Giám đốc Sở;

- Tổ chức thực hiện các chương trình hỗ trợ các doanh nghiệp CNTT-ĐT như: quỹ hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp, chương trình xúc tiến thương mại và đầu tư, chính sách phát triển doanh nghiệp,… của thành phố theo sự phân công của Giám đốc Sở;

- Theo dõi và hỗ trợ hoạt động của các hội ngành nghề liên quan đến CNTT-ĐT;

- Hướng dẫn các doanh nghiệp CNTT trên địa bàn TP trong việc thực hiện các văn bản, quy phạm pháp luật và quy định của nhà nước về CNTT

- Tham gia thực hiện các chương trình hỗ trợ các doanh nghiệp CNTT; phối hợp tổ chức hội thảo, hội nghị và hội chợ liên quan đến ngành CNTT;

-  Đầu mốivà tham gia giải quyết các kiến nghị, khiếu nại, tố cáo liên quan đến hoạt động các doanh nghiệp CNTT.

c) Quản lý nhà nước về dự án

- Tổ chức thẩm định và chịu trách nhiệm về nội dung thẩm định thiết kế kỹ thuật, dự toán và tổng dự toán các dự án, hạng mục CNTT trên địa bàn thành phố theo quy định pháp luật;

- Phối hợp với các cơ quan chức năng có thẩm quyền liên quan tổ chức kiểm tra giám sát, đánh giá nghiệm thu các hạng mục công trình liên quan đến CNTT và các dự án mua sắm máy móc, thiết bị đối với các dự án thuộc lĩnh vực CNTT theo thẩm quyền quản lý được phân cấp;

d) Hợp tác phát triển

- Tổ chức thực hiện các chương trình tuyên truyền, phổ biến, nâng cao nhận thức phát triển và ứng dụng CNTT-ĐT;

- Tổ chức, phối hợp với các đơn vị có liên quan (trường, viện, cơ quan quan nghiên cứu) nghiên cứu, thử nghiệm, ứng dụng các tiến bộ khoa học, công nghệ trong lĩnh vực CNTT-ĐT;

- Tham mưu Giám đốc Sở và phối hợp với các phòng ban trong các hoạt động hợp tác với các tỉnh/thành trong lĩnh vực CNTT-ĐT;

- Tham gia các hoạt động hợp tác quốc tế, phối hợp tổ chức các hội nghị hội thảo trong lĩnh vực CNTT-ĐT trong và ngoài nước; Tham gia chuẩn bị nội dung về CNTT-ĐT để ban Giám đôc tham dự các hội nghị trong nước và quốc tế;

e) Đảm bảo vận hành hệ thống tại Sở Thông tin và Truyền thông:

- Quản trị hệ thống mạng, máy chủ, máy trạm toàn Sở

- Quản trị, đảm bảo hoạt động hệ thống ứng dụng

- Hỗ trợ các phòng ban trong triển khai các phần mềm ứng dụng.

- Hỗ trợ giải quyết các sự cố máy tính, an toàn thông tin.

- Đề xuất và triển khai các phần mềm ứng dụng