Chức năng nhiệm vụ
 
IV - Phòng kế hoạch - tài chính

 

 

1.  Chức năng

a) Tổng hợp để tham mưu cho Giám đốc xây dựng các quy hoạch, kế hoạch phát triển, chương trình, dự án về thông tin và truyền thông trên địa bàn thành phố.

b) Theo dõi tình hình thực hiện kế hoạch, chương trình, dự án và tình hình phát triển ngành thông tin và truyền thông trên địa bàn thành phố. Xây dựng kế hoạch đầu tư hằng năm và kế hoạch hoạt động thường xuyên khác trong lĩnh vực thông tin và truyền thông. Xây dựng các báo cáo định kỳ, đột xuất và chuyên đề về tình hình thực hiện nhiệm vụ của Sở đã được giao.

c) Thẩm định các chương trình, dự án thông tin và truyền thông; Thẩm định kế hoạch đấu thầu  các dự án thông tin và truyền thông trên địa bàn thành phố.

d) Tham mưu xây dựng và triển khai kế hoạch bồi dưỡng và phát triển nguồn nhân lực thông tin và truyền thông trên địa bàn thành phố.

e) Tổng hợp xây dựng các kế hoạch về xúc tiến thương mại, đầu tư; kế hoạch hợp tác trong nước và quốc tế trong lĩnh vực thông tin và truyền thông.

f)  Tổng hợp, đề xuất các cơ chế, chính sách nhằm thúc đẩy phát triển ngành bưu chính, viễn thông và công nghệ thông tin trên địa bàn thành phố và quốc gia.

g) Phối hợp tổ chức công tác thông tin tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về thông tin và truyền thông.

i) Phối hợp với các đơn vị, phòng ban chức năng lập kế hoạch, dự trù kinh phí tổ chức các sự kiện liên quan đến hoạt động của Sở và ngành công nghệ thông tin trên địa bàn thành phố.

h) Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc Sở phân công.

2. Nhiệm vụ và quyền hạn:

a) Xây dựng quy hoạch, kế hoạch phát triển, chương trình, dự án về thông tin và truyền thông:

Trên cơ sở đề xuất của các phòng chức năng về quy hoạch, kế hoạch ngắn hạn, dài hạn (tháng, quý, 1 năm và 5 năm) trong việc phát triển thông tin và truyền thông trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh, Phòng Kế hoạch- tổng hợp nghiên cứu, tổng hợp, đề xuất trình Ban Giám đốc xem xét, phê duyệt để trình UBND thành phố, Bộ Thông tin và Truyền thông  sao cho phù hợp với chiến lược, quy hoạch, kế hoạch của quốc gia, của thành phố.

b) Tổng hợp, báo cáo, theo dõi tình hình thực hiện kế hoạch, chương trình, dự án và tình hình phát triển ngành:

-  Tổng hợp, theo dõi tình hình thực hiện công tác của các phòng ban và đơn vị thuộc Sở TTTT. Tổng hợp, báo cáo tình hình phát triển ngành trên địa bàn thành phố.

- Căn cứ theo kế hoạch, chương trình, dự án đã được duyệt, Phòng KHTH theo dõi, đôn đốc tiến độ triển khai của chủ đầu tư và thực hiện chế độ báo cáo định kỳ lên Ban Giám đốc.

- Tổng hợp, đề xuất ghi vốn đầu tư hằng năm cho các chương trình, dự án và các hoạt động thường xuyên khác trong lĩnh vực thông tin và truyền thông dựa trên tiến độ thực hiện thực tế.

- Đề xuất lên lãnh đạo Sở, lãnh đạo UBND thành phố và Bộ TTTT các hướng giải quyết các vấn đề khó khăn về thủ tục hành chính, cơ chế, chính sách trong quá trình thực hiện kế hoạch, chương trình, dự án.

- Đề xuất hướng giải quyết đối với các trường hợp không thực hiện theo đúng kế hoạch được duyệt; hoặc vi phạm các quy định về đầu tư xây dựng trong quá trình thực hiện các chương trình, dự án sử dụng ngân sách nhà nước

c) Thẩm định các chương trình, dự án:

- Tổ chức thẩm định báo cáo đầu tư, báo cáo nghiên cứu khả thi các chương trình, dự án thông tin và truyền thông  theo quy trình, quy định thẩm định đã được cơ quan có thẩm quyền ban hành và trình lên Giám đốc Sở xem xét, phê duyệt.

- Thẩm định kế hoạch đấu thầu cho các dự án thông tin và truyền thông và trình lên Giám đốc Sở xem xét, phê duyệt.

d) Đào tạo, phát triển nguồn nhân lực:

- Khảo sát nhu cầu về bồi dưỡng, phát triển nguồn nhân lực của các đơn vị Sở/ngành, Quận/huyện trên địa bàn thành phố để tổ chức đào tạo, tập huấn, nâng cao trình độ của cán bộ công chức thông tin và truyền thông.

- Khảo sát nhu cầu nhân lực trình độ cao tại các doanh nghiệp trên địa bàn thành phố, tổ chức các khóa đào tạo nhằm nâng cao trình độ về chuyên môn và quản lý cho doanh nghiệp, thúc đẩy sự phát triển của ngành thông tin và truyền thông.

- Phối hợp với các phòng chuyên môn xây dựng và tổ chức thực hiện các kế hoạch, chương trình đào tạo bồi dưỡng, phát triển nguồn nhân lực phục vụ cho các ngành thông tin và truyền thông  trên địa bàn thành phố và phối hợp thực hiện sau khi được phê duyệt.

e) Xúc tiến thương mại, đầu tư; Lập kế hoạch hợp tác trong nước và quốc tế:

- Tổng hợp nội dung về hợp tác trong lĩnh vực thông tin và truyền thông  với các tỉnh/thành phố mà thành phố Hồ Chí Minh đã ký kết hợp tác.

- Đề xuất các nội dung hợp tác với các nơi (trong và ngoài nước) trên cơ sở đề xuất của các đơn vị, tình hình thực tế và nhu cầu của thành phố trong việc hợp tác, phát triển chung trong khu vực.

- Khảo sát, lập kế hoạch và tổ chức xúc tiến thương mại, đầu tư tại các tỉnh/thành khác trong cả nước và nước ngoài nhằm giúp các doanh nghiệp trên địa bàn thành phố mở rộng thị trường.

f) Tổ chức sự kiện:

- Đối với các sự kiện do Ban giám đốc chủ trì: phối hợp với các đơn vị lập kế hoạch tổ chức, dự trù kinh phí thực hiện.

Đối với các sự kiện do các phòng khác chủ trì: đề xuất và dự trù kinh phí thực hiện (khi sử dụng nguồn kinh phí của Sở Thông tin và Truyền thông)