Chức năng nhiệm vụ
 
IX - Phòng Xuất bản, in và phát hành

 

 

1. Chức năng:

a) Tham mưu và giúp Giám đốc Sở thực hiện quản lý nhà nước trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh về xuất bản, in và phát hành.

b) Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc Sở phân công.

2. Nhiệm vụ và quyền hạn:

-  Thẩm định hồ sơ xin phép thành lập nhà xuất bản của các tổ chức, cơ quan nhà nước thuộc thành phố trình  Giám đốc Sở ký văn bản trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố để đề nghị Bộ thông tin và Truyền thông cấp phép thành lập nhà xuất bản theo quy định của pháp luật ;

-  Thẩm định trình Giám đốc Sở việc cấp, thu hồi giấy phép xuất bản tài liêu không kinh doanh cho cơ quan, tổ chức của thành phố, chi nhánh, văn phòng đại diện, đơn vị trực thuộc cơ quan, tổ chức của trung ương tại thành phố; cấp, thu hồi giấy phép nhập khẩu xuất bản phẩm không nhằm mục đích kinh doanh cho cơ quan, tổ chức, cá nhân của thành phố ; cấp, thu hồi giấy phép hoạt động in xuất bản phẩm và giấy phép in gia công xuất bản phẩm cho nước ngoài đối với các cơ sở in xuất bản phẩm thuộc thành phố theo quy định của pháp luật về xuất bản;

-  Thẩm định trình Giám đốc Sở việc cấp, thu hồi giấy phép triển lãm, hội chợ xuất bản phẩm cho cơ quan, tổ chức, cá nhân thuộc thành phố, chi nhánh, văn phòng đại diện, đơn vị trực thuộc cơ quan, tổ chức thuộc trung ương tại thành phố, tạm đình chỉ việc tổ chức triển lãm, hội chợ xuất bản phẩm của cơ quan, tổ chức, cá nhân do thành phố cấp phép theo đúng quy định của pháp luật ;

-  Tham mưu, giúp Giám đốc Sở quản lý việc lưu chiểu xuất bản phẩm và tổ chức đọc xuất bản phẩm lưu chiểu do thành phố cấp phép; chịu trách nhiệm tổ chức thẩm định khi phát hiện xuất bản phẩm lưu chiểu có dấu hiệu vi phạm pháp luật;

-  Tham mưu, giúp Giám đốc Sở việc tạm đình chỉ hoạt động in xuất bản phẩm hoặc đình chỉ việc in xuất bản phẩm đang in nếu phát hiện nội dung xuất bản phẩm vi phạm Điều 10 Luật xuất bản và báo cáo Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố ; tạm đình chỉ việc phát hành xuất bản phẩm có nội dung vi phạm Luật Xuất bản của cơ sở phát hành xuất bản phẩm tại thành phố;

-   Tham mưu, giúp Giám đốc Sở  thực hiện việc tiêu hủy xuất bản phẩm vi phạm pháp luật theo quyết định của cấp có thẩm quyền.