image Hướng dẫn đầu tư và đấu thầu
Tống số văn bản: 9
STT Tiêu đề Chuyên mục Tải về
1 THÔNG BÁO Về hướng dẫn thực hiện nghiệm thu, thanh lý hợp đồng và thanh toán kinh phí tạm ứng các dự án, hạng mục công nghệ thông tin sử dụng nguồn ngân sách sự nghiệp Thành phố Hướng dẫn đầu tư và đấu thầu
2 Về việc hướng dẫn một số nội dung của Quyết định số 80/2014/QĐ-TTg Hướng dẫn đầu tư và đấu thầu
3 Chỉ thị số 05/CT-UBND ngày 07/5/2018 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hướng dẫn đầu tư và đấu thầu
4 Quyết định số 18/2018/QĐ-UBND ngày 25/5/2018 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hướng dẫn đầu tư và đấu thầu
5 Hướng dẫn thực hiện thuê dịch vụ CNTT trong cơ quan nhà nước Hướng dẫn đầu tư và đấu thầu