TỔNG HỢP THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CÔNG

Tổng số thủ tục: 44

 

STT

Tên Thủ tục hành chính

Dịch vụ công mức độ 3, 4

Dịch vụ công trực tuyến mức độ 2

Trả kết quả qua bưu điện

I. Lĩnh vực Phát thanh truyền hình và thông tin điện tử 

1

Thủ tục cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng

2 Thủ tục Sửa đổi, bổ sung Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng Không có

Không có

3 Thủ tục Gia hạn Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng

Không có

Không có

4

Thủ tục Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng

Không có

Không có

5

Thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng ký thu tín hiệu truyền hình nước ngoài trực tiếp từ vệ tinh (TVRO)

6

Thủ tục sửa đổi, bổ sung chứng nhận đăng ký thu tín hiệu truyền hình nước ngoài trực tiếp từ vệ tinh (TVRO)

7

Thủ tục Cấp giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp

8

Thủ tục Sửa đổi, bổ sung giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp

Không có

9

Thủ tục Gia hạn giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp

Không có

10

Thủ tục Cấp lại giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp

Không có

11

Thông báo thay đổi trụ sở chính nhưng vẫn trong cùng một tỉnh, thành phố, văn phòng giao dịch, địa chỉ cho thuê máy chủ của doanh nghiệp cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử G1

Không có

12

Thủ tục thông báo thay đổi phần vốn góp dẫn đến thay đổi thành viên góp vốn (hoặc cổ đông) có phần vốn góp từ 30% vốn điều lệ trở lên của doanh nghiệp cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử G1

Không có

13

Thủ tục thông báo thay phương thức, phạm vi cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử G1 trên mạng đã được phê duyệt

Không có

14

Thủ tục thông báo thay đổi tên miền trang thông tin điện tử (trên internet), kênh phân phối trò chơi (trên mạng viễn thông di động), thể loại trò chơi (G2, G3, G4) …

Không có

15

Thủ tục Thông báo thay đổi cơ cấu tổ chức của doanh nghiệp cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử G2, G3, G4 trên mạng do chia, tách, hợp nhất, sáp nhập, chuyển đổi công ty theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp; thay đổi phần vốn góp dẫn đến thay đổi thành viên góp vốn (hoặc cổ đông) có phần vốn góp từ 30% vốn điều lệ trở lên

Không có

III. Lĩnh vực Báo chí 

16

Thủ tục cấp phép họp báo

17

Thủ tục Cấp phép xuất bản bản tin

18

Thủ tục Cho phép thành lập và hoạt động của cơ quan đại diện, phóng viên thường trú ở trong nước của các cơ quan báo chí

Không có

19

Thủ tục Đề nghị đăng tin, bài, phát biểu trên phương tiện thông tin đại chúng của địa phương (nước ngoài)

Không có

20

Thủ tục cho phép họp báo (nước ngoài)

Không có

Không có

21

Thủ tục chấp thuận đề nghị trưng bày tranh, ảnh và các hình thức thông tin khác bên ngoài trụ sở cơ quan đại diện nước ngoài, tổ chức nước ngoài

Không có

22

Thủ tục đề nghị thay đổi trưng bày tranh, ảnh và các hình thức thông tin khác bên ngoài trụ sở cơ quan đại diện nước ngoài, tổ chức nước ngoài đề được chấp thuận

Không có

Không có

23

Thủ tục Cấp phép Hội nghị, Hội thảo quốc tế

IV. Lĩnh vực Xuất bản In và Phát hành 

24

Thủ tục Cấp giấy phép hoạt động in

Không có

25

Thủ tục Cấp lại giấy phép hoạt động in

Không có

26

Thủ tục Đăng ký hoạt động cơ sở in

Không có

27

Thủ tục Đăng ký sử dụng máy photocopy màu, máy in màu có chức năng photocopy màu

28

Thủ tục Xác nhận vào đơn chuyển nhượng sử dụng máy photocopy màu, máy in màu có chức năng photocopy màu

Không có

29

Thủ tục Cấp giấy phép nhập khẩu xuất bản phẩm không kinh doanh

30

Thủ tục Cấp giấy phép xuất bản tài liệu không kinh doanh

Không có

31

Thủ tục Cấp giấy phép hoạt động in xuất bản phẩm

32

Thủ tục Cấp đổi giấy phép hoạt động in xuất bản phẩm 

Không có

33

Thủ tục Cấp lại giấy phép hoạt động in xuất bản phẩm

Không có

34

Thủ tục Đăng ký hoạt động phát hành xuất bản phẩm

Không có

35

Thủ tục Đăng ký lại hoạt động phát hành xuất bản phẩm

Không có

36

Thủ tục Cấp giấy phép in gia công xuất bản phẩm cho tổ chức, cá nhân nước ngoài

 

Không có

37

Thủ tục Cấp phép hoạt động triển lãm, hội chợ xuất bản phẩm

V. Lĩnh vực bưu chính và chuyển phát

38

Thủ tục Cấp giấy phép bưu chính

39

Thủ tục Xác nhận thông báo hoạt động bưu chính

40

Thủ tục Sửa đổi, bổ sung giấy phép bưu chính

41

Thủ tục Cấp lại giấy phép bưu chính khi hết hạn

42

Thủ tục Cấp lại giấy phép bưu chính bị mất hoặc hư hỏng không sử dụng được

43

Thủ tục Cấp lại văn bản xác nhận thông báo hoạt động bưu chính khi bị mất hoặc hư hỏng không sử dụng được, thẩm định sửa đổi, bổ sung

Không có

44

Thủ tục xác nhận thông báo thay đổi hoạt động bưu chính 

Không có