image Hướng dẫn thủ tục hành chính
Tổng số thủ tục: 7
STT Tiêu đề Lĩnh vực Cơ quan ban hành Tải về
1 Thủ tục cấp lại văn bản xác nhận thông báo hoạt động bưu chính khi bị mất hoặc hư hỏng không sử dụng được Bưu chính, chuyển phát Sở Thông tin và Truyền thông
2 Thủ tục Cấp văn bản xác nhận văn bản thông báo hoạt động bưu chính Bưu chính, chuyển phát Sở Thông tin và Truyền thông
3 Thủ tục cấp giấy phép bưu chính Bưu chính, chuyển phát Sở Thông tin và Truyền thông
4 Thủ tục sửa đổi, bổ sung giấy phép bưu chính Bưu chính, chuyển phát Sở Thông tin và Truyền thông
5 Thủ tục cấp lại giấy phép bưu chính khi hết hạn Bưu chính, chuyển phát Sở Thông tin và Truyền thông
6 Thủ tục cấp lại giấy phép bưu chính khi bị mất hoặc hư hỏng không sử dụng được Bưu chính, chuyển phát Sở Thông tin và Truyền thông
7 Thủ tục Sửa đổi, bổ sung văn bản xác nhận thông báo hoạt dộng bưu chính Bưu chính, chuyển phát Sở Thông tin và Truyền thông