image Hướng dẫn thủ tục hành chính
Tổng số thủ tục: 8
STT Tiêu đề Lĩnh vực Cơ quan ban hành Tải về
1 Quy trình thẩm định, phê duyệt dự án lĩnh vực thông tin và truyền thông (Nhóm B, C) Thông tin và Truyền thông Sở Thông tin và Truyền thông
2 Quy trình quản lý dự án lĩnh vực Thông tin và Truyền thong (Nhóm B, C) Thông tin và Truyền thông Sở Thông tin và Truyền thông
3 Quy trình thẩm định, phê duyệt thiết kế thi công - dự toán dự án lĩnh vực thông tin và truyền thông (Nhóm B,C) Thông tin và Truyền thông Sở Thông tin và Truyền thông
4 Quy trình thẩm định, phê duyệt hạng mục lĩnh vực thông tin và truyền thông (đối với trường hợp không phải lập dự án đầu tư) Thông tin và Truyền thông Sở Thông tin và Truyền thông
5 Quy trình thẩm định, phê duyệt dự toán - KH lựa chọn nhà thầu, nghiệm thu - thanh quyết toán các hoạt động, hạng mục sự nghiệp thông tin và truyền thông Thông tin và Truyền thông Sở Thông tin và Truyền thông
6 Quy trình quản lý nghiệm thu, thanh lý hạng mục lĩnh vực Thông tin và Truyền thông Thông tin và Truyền thông Sở Thông tin và Truyền thông
7 Quy trình thẩm định, phê duyệt dự toán bồi thường công trình hạ tầng kỹ thuật thông tin liên lạc Thông tin và Truyền thông Sở Thông tin và Truyền thông
8 Quy trình tạm ứng, thanh toán hạng mục lĩnh vực thông tin và truyền thông Thông tin và Truyền thông Sở Thông tin và Truyền thông