Chức năng nhiệm vụ
 
Ban giám đốc sở

 

1.     Ông Dương Anh Đức - Giám đốc:

1.1 Chịu trách nhiệm lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành hoạt động của Sở Thông tin và Truyền thông tham mưu giúp Ủy ban nhân dân thành phố quản lý nhà nước thông tin và truyền thông trên địa bàn thành phố theo quy định của pháp luật và phân công, ủy quyền của Ủy ban nhân dân, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố..

1.2 Trực tiếp phụ trách các công tác:

- Công tác cải cách hành chính;

- Công tác tổ chức và cán bộ;

- Công tác kế hoạch và tài chính;

- Công tác thanh tra;

- Công tác pháp chế, tuyên truyền, phổ biến pháp luật trong cơ quan Sở;

- Công tác thực hành tiết kiệm, phòng chống tham nhũng; thực hiện dân chủ trong hoạt động Sở;

- Công tác liên quan đến việc hợp tác với các tỉnh thành trong lĩnh vực thông tin, truyền thông;

- Công tác liên quan đến đào tạo nhân lực thông tin và truyền thông;

- Công tác khác do Ủy ban nhân dân thành phố và Bộ Thông tin và Truyền thông giao.

1.3 Chủ tài khoản Sở Thông tin và Truyền thông.

1.4 Trực tiếp chỉ đạo: Văn phòng Sở, Thanh tra Sở, phòng Kế hoạch-Tài chính.

1.5 Tham gia các Ban chỉ đạo, Hội đồng chuyên môn của Thành phố và Bộ Thông tin và Truyền thông theo phân công của cấp có thẩm quyền

2.     Ông Lê Quốc Cường - Phó Giám đốc:

2.1 Giúp Giám đốc Sở chỉ đạo một số mặt công tác và chịu trách nhiệm trước Giám đốc Sở và trước pháp luật về nhiệm vụ được phân công:

- Công tác liên quan đến thông tin điện tử;

- Công tác liên quan đến công nghiệp công nghệ thông tin;

- Công tác liên quan đến bưu chính; viễn thông; Internet; tần số vô tuyến điện;

- Công tác đảm bảo thông tin liên lạc phục vụ phòng chống lụt bão, giảm nhẹ thiên tai;

- Công tác liên quan đến quản lý trò chơi trực tuyến;

- Công tác liên quan đến quảng cáo trên môi trường mạng, quảng cáo tích hợp trên các sản phẩm, dịch vụ bưu chính, viễn thông, công nghệ thông tin;

- Trực tiếp phụ trách, chỉ đạo trang tin điện tử Sở Thông tin và Truyền thông (ict-hcm.gov.vn);

- Giúp Giám đốc theo dõi công tác thanh tra, kiểm tra liên quan đến lĩnh vực phụ trách;

- Công tác khác do Giám đốc giao.

2.2 Người phát ngôn của Sở Thông tin và Truyền thông.

2.3 Trực tiếp chỉ đạo: phòng Bưu chính-Viễn thông; phòng Thông tin điện tử; Trường Trung cấp Thông tin và Truyền thông thành phố Hồ Chí Minh.

2.4. Phụ trách công tác công đoàn Sở; công tác dân vận.

2.5 Quản lý nhà nước Hội Truyền thông và Điện tử, Hội công nghệ vi mạch bán dẫn thành phố Hồ Chí Minh;

2.6 Tham gia các Ban Chỉ đạo, Hội đồng chuyên môn của Thành phố và Bộ Thông tin và Truyền thông theo chỉ đạo của Uỷ ban nhân dân thành phố và phân công của Giám đốc.

3.     Võ Thị Trung Trinh - Phó Giám đốc:

3.1 Giúp Giám đốc Sở chỉ đạo một số mặt công tác và chịu trách nhiệm trước Giám đốc Sở và trước pháp luật về nhiệm vụ được phân công:

- Công tác liên quan đến ứng dụng công nghệ thông tin;

- Công tác liên quan đến an toàn thông tin, an ninh mạng;

- Giúp Giám đốc theo dõi công tác thanh tra, kiểm tra liên quan đến lĩnh vực phụ trách;

- Công tác khác do Giám đốc giao.

3.2 Trực tiếp chỉ đạo phòng Công nghệ thông tin, Trung tâm Công nghệ thông tin và truyền thông;

3.3 Quản lý nhà nước Hội Tin học thành phố Hồ Chí Minh;

3.4 Trưởng Ban Ban Vì sự tiến bộ Phụ nữ Sở Thông tin và Truyền thông.

3.5 Tham gia các Ban Chỉ đạo, Hội đồng chuyên môn của Thành phố và Bộ Thông tin và Truyền thông theo chỉ đạo của Ủy ban nhân dân thành phố và phân công của Giám đốc.

4. Ông Từ Lương - Phó Giám đốc:

4.1.​​​​​​​Giúp Giám đốc Sở chỉ đạo một số mặt công tác và chịu trách nhiệm trước Giám đốc Sở và trước pháp luật về nhiệm vụ được phân công:

- Công tác liên quan đến lĩnh vực báo chí (bao gồm báo chí in, báo điện tử, phát thanh, truyền hình, bản tin thông tấn); quảng cáo trên báo chí, trên xuất bản phẩm; sở hữu trí tuệ đối với sản phẩm báo chí;

- Công tác liên quan đến lĩnh vực xuất bản, in, phát hành; sở hữu trí tuệ đối với sản phẩm xuất bản phẩm;

- Công tác thông tin đối ngoại; thông tin cơ sở;

- Giúp Giám đốc theo dõi công tác thanh tra, kiểm tra liên quan đến lĩnh vực phụ trách;

- Công tác khác do Giám đốc giao.

4.2.Trực tiếp chỉ đạo: phòng Báo chí, phòng Xuất bản, In và Phát hành.Phụ trách công tác thanh niên.Quản lý nhà nước Hội In, Hội Nhà báo thành phố Hồ Chí Minh.

4.3.Tham gia các Ban Chỉ đạo, Hội đồng chuyên môn của Thành phố và Bộ Thông tin và Truyền thông theo chỉ đạo của Uỷ ban nhân dân thành phố và phân công của Giám đốc.