Sơ đồ tổ chức
  • Văn phòng sở

  • Phòng kế hoạch tổng hợp

  • Phòng Công nghệ thông tin

  • Phòng Bưu chính viễn thông

  • Phòng Báo chí

  • Phòng Thông tin điện tử

  • Phòng Xuất bản, In và Phát hành

  • Thanh tra Sở

  • Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông Tp.HCM

  • Trường trung cấp Thông tin – Truyền thông