image Hướng dẫn thủ tục hành chính
Thủ tục Xác nhận vào đơn chuyển nhượng sử dụng máy photocopy màu, máy in màu có chức năng photo...
Lĩnh vực
Xuất bản, in và Phát hành
Trình tự thực hiện

Thủ tục Xác nhận vào đơn chuyển nhượng sử dụng máy photocopy màu, máy in màu có chức năng photocopy màu

Tổ chức, cá nhân sử dụng máy photocopy màu, máy in có chức năng photocopy màu khi chuyển nhượng máy phải có hồ sơ gửi Sở Thông tin và Truyền thông nơi đã đăng ký máy đó.

Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ, Sở Thông tin và Truyền thông phải xác nhận vào đơn đề nghị chuyển nhượng, trả lại 01 bản cho cơ quan, tổ chức đề nghị chuyển nhượng máy, 01 bản lưu hồ sơ và cập nhật thay đổi đăng ký máy trong dữ liệu quản lý, trường hợp không xác nhận phải có văn bản trả lời nêu rõ lý do.

 
Cách thức thực hiện
Nộp và nhận kết quả trực tiếp tại Sở Thông tin và Truyền thông hoặc nộp qua hệ thống bưu chính và nhận kết quả trực tiếp tại Sở Thông tin và Truyền thông.
Hồ sơ

1. Hồ sơ chuyển nhượng máy photocopy màu, máy in có chức năng photocopy màu gồm có:

- Đơn đề nghị chuyển nhượng máy photocopy màu, máy in có chức năng photocopy màu (02 bản);

- Bản sao có bản chính để đối chiếu hoặc bản sao có chứng thực nếu gửi bằng đường bưu chính, chuyển phát giấy tờ đảm bảo tư cách pháp nhân của tổ chức, cá nhân được chuyển nhượng máy;

- Bản chính giấy xác nhận đã đăng ký máy đó.

2. Số lượng hồ sơ: 01 bộ
Thời gian giải quyết

05 ngày làm việckể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định.

 
Đối tượng
Tổ chức.
Cơ quan ban hành
Sở Thông tin và Truyền thông
Kết quả
Xác nhận hoặc văn bản từ chối nêu rõ lý do
Phí, lệ phí

Không.

 
Tên mẫu đơn

Đơn đề nghị chuyển nhượng máy photocopy màu, máy in có chức năng photocopy màu (Mẫu số 06 – Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định số 25/2018/NĐ-CP ngày 28/02/2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 60/2014/NĐ-CP ngày 19/6/2014 của Chính phủ quy định về hoạt động in).

 
Yêu cầu, điều kiện thực hiện

Không.

 
Cơ sở pháp lý

- Nghị định số 60/2014/NĐ-CP ngày 19/6/2014 của Chính phủ quy định về hoạt động in;

- Nghị định số 25/2018/NĐ-CP ngày 28/02/2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 60/2014/NĐ-CP ngày 19/6/2014 của Chính phủ quy định về hoạt động in;

- Thông tư số 03/2015/TT-BTTTT ngày 06/3/2015 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều, khoản của Nghị định số 60/2014/NĐ-CP ngày 19 tháng 6 năm 2014 của Chính phủ quy định về hoạt động in.
Tài liệu đính kèm
1540262499070+Mẫu số 06.Đơn đề nghị chuyển nhượng máy photocopy màu, máy in có chức năng photocopy màu.docx
Lượt xem: 3187 Quay lại Bản in