image Xuất bản, in và phát hành
Tìm kiếm nâng cao
Tống số văn bản: 83
STT Số ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu nội dung Tải về
61 159/2013/NĐ-CP 12/11/2013 Nghị định số 159/2013/NĐ-CP ngày 12/11/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động báo chí, xuất bản
62 131/2013/NĐ-CP 16/10/2013 Nghị định số 131/2013/NĐ-CP ngày 16/10/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính về quyền tác giả, quyền liên quan
63 65/BC-STTTT 17/12/2012 Hoạt động xuất bản, in, phát hành năm 2012
64 50/2012/QĐ-TTg 09/11/2012 Về việc áp dụng hình thức chỉ định thầu đối với các gói thầu thuộc trường hợp đặc biệt do Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định
65 21/2011/TT-BTTTT 13/07/2011 Sửa đổi, bổ sung một số quy định của Thông tư số 13/2008/TT-BTTTT ngày 31 tháng 12 năm 2008 hướng dẫn việc thành lập và hoạt động của cơ quan đại diện, phóng viên thường trú trong nước của các cơ quan báo chí và Quyết định số 28/2002/QĐ-BVHTT ngày 21 thán
66 02/2011/NĐ-CP 06/01/2011 NGHỊ ĐỊNH 02/2011/NĐ-CP, ngày 06/01/2011, Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động báo chí, xuất bản
67 02/2011/NĐ-CP 06/01/2011 NGHỊ ĐỊNH Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động báo chí, xuất bản
68 02/2011/NĐ-CP 06/01/2011 Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động báo chí, xuất bản
69 02/2011/NĐ-CP 06/01/2011 Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động báo chí, xuất bản
70 02/2011/NĐ-CP 06/01/2011 Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động báo chí, xuất bản
71 02/2011/NĐ-CP 06/01/2011 Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động báo chí, xuất bản
72 02/2011/NĐ-CP 06/01/2011 Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động báo chí, xuất bản
73 85/2008/TTLT-BVHTTDL-BTTTT 18/12/2008 Hướng dẫn về cấp phép, đăng ký, thực hiện quảng cáo trên báo chí, mạng thông tin máy tính, xuất bản phẩm và công tác thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm
74 Số: 19/2012/QH12 Luật Xuất bản
75 Số 195/2013/NĐ-CP Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật xuất bản
76 Số: 23 /2014/TT-BTTTT Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Xuất bản và Nghị định số 195/2013/NĐ-CP ngày 21 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Xuất bản
77 Số: 23 /2014/TT-BTTTT Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Xuất bản và Nghị định số 195/2013/NĐ-CP ngày 21 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Xuất bản
78 Số:60/2014/NĐ-CP Quy định về hoạt động in
79 Số:60/2014/NĐ-CP Quy định về hoạt động in
80 Số:03/2015/TT-BTTTT Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều, khoản của Nghị định số 60/2014/NĐ-CP ngày 19 tháng 6 năm 2014 của Chính phủ quy định về hoạt động in