image Xuất bản, in và phát hành
Tìm kiếm nâng cao
Tống số văn bản: 83
STT Số ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu nội dung Tải về
21 16/2016/TT-BKHĐT 16/12/2016 Hướng dẫn lập hồ sơ mời sơ tuyển, hồ sơ mời thầu lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư có sử dụng đất
22 26/2016/QH14 10/11/2016 Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020
23 209/2016/TT-BTC 10/11/2016 Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định dự án đầu tư xây dựng, phí thẩm định thiết kế cơ sở
24 14/2016/TT-BKHĐT 29/09/2016 Quy định chi tiết lập hồ sơ mời thầu dịch vụ phi tư vấn
25 15/2016/TT-BKHĐT 29/09/2016 Hướng dẫn lập hồ sơ mời sơ tuyển, hồ sơ mời thầu lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư theo hình thức đối tác công tư
26 13/2016/TT-BKHĐT 29/09/2016 Quy định về chế độ Báo cáo trực tuyến và quản lý vận hành Hệ thống thông tin về giám sát, đánh giá đầu tư chương trình, dự án đầu tư sử dụng vốn Nhà nước
27 73/NQ-CP 26/08/2016 Phê duyệt Chủ trương đầu tư các Chương trình mục tiêu giai đoạn 2016-2020
28 2688/BTTTT-CNTT 08/08/2016 Về góp ý Dự thảo đề cương xây dựng định mức KTKT
29 10/2016/TT-BKHĐT 22/07/2016 Quy định chi tiết việc giám sát, theo dõi và kiểm tra hoạt động đấu thầu
30 1042/QĐ-TTg 13/07/2016 Phê duyệt Kế hoạch tổng thể và lộ trình áp dụng đấu thầu qua mạng giai đoạn 2016 – 2025
31 60/NQ-CP 08/07/2016 Những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2016
32 85/2016/NĐ-CP 01/07/2016 Về bảo đảm an toàn hệ thống thông tin theo cấp độ
33 108/2016/TT-BKHĐT 30/06/2016 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 08/2016/TT-BTC ngày 18/01/2016 của Bộ Tài chính quy định về quản lý, thanh toán vốn đầu tư sử dụng nguồn vốn ngân sách Nhà nước
34 07/2016/TT-BKHĐT 29/06/2016 Quy định chi tiết lập hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu mua sắm hàng hoá đối với đấu qua mạng
35 06/2016/TT-BKHĐT 28/06/2016 Hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 15/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 của Chính phủ về đầu tư theo hình thức đối tác công tư
36 80/2016/TTLT-BTC-BTTTT 13/06/2016 Hướng dẫn thực hiện Cơ chế một cửa quốc gia trong lĩnh vực thông tin và truyền thông
37 2954/QĐ-UBND 07/06/2016 Về phê duyệt "Chương trình thúc đẩy phát triển thị trường khoa học và công nghệ Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2016 - 2020"
38 50/2016/NĐ-CP 01/06/2016 Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế hoạch và đầu tư
39 03/2016/TT-BKHĐT 05/05/2016 Quy định chi tiết đối với hoạt động đào tạo, bồi dưỡng về đấu thầu
40 693/QĐ-TTg 27/04/2016 Giao kế hoạch đầu tư vốn từ nguồn thu để lại cho đầu tư nhưng chưa đưa vào cân đối ngân sách nhà nước năm 2016 của các Bộ: Công Thương, Thông tin và Truyền thông