image Kế hoạch thanh - kiểm tra Thông tin chỉ đạo, điều hành
Kết luận thanh tra việc chấp hành quy định pháp luật trong hoạt động cung cấp dịch vụ viễn thông, Internet và truyền hình trả tiền
Ngày 23/06/2020, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông đã ký ban hành Kết luận số 1375/KLTT-STTTT
Thứ 4, Ngày 01/07/2020, 00:00 SA Cỡ chữ Màu chữ image
Ngày 23/06/2020, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông đã ký ban hành Kết luận số 1375/KLTT-STTTT Về thanh tra đột xuất việc chấp hành quy định pháp luật trong hoạt động cung cấp dịch vụ viễn thông, Internet và truyền hình trả tiền tại Công ty TNHH MTV Thương mại Dịch vụ Cuộc Sống Mới.

Ngày 23/06/2020, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông đã ký ban hành Kết luận số 1375/KLTT-STTTT Về thanh tra đột xuất việc chấp hành quy định pháp luật trong hoạt động cung cấp dịch vụ viễn thông, Internet và truyền hình trả tiền tại Công ty TNHH MTV Thương mại Dịch vụ Cuộc Sống Mới. Theo đó, đã có các kiến nghị và biện pháp xử lý như sau:

1. Công ty TNHH MTV Thương mại dịch vụ Cuộc Sống Mới

1.1. Công ty TNHH MTV Thương mại dịch vụ Cuộc Sống Mới chịu trách nhiệm vi phạm đối với 04 hành vi:

1.1.1 Không thông báo giá cước dịch vụ viễn thông do doanh nghiệp tự quy định với cơ quan quản lý chuyên ngành về viễn thông, theo quy định theo điểm a khoản 3 Điều 55 Nghị định số 15/2020/NĐ-CP ngày 03/02/2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, tần số vô tuyến điện, công nghệ thông tin và giao dịch điện tử.

1.1.2. Không báo cáo giá thành với cơ quan quản lý chuyên ngành về viễn thông, theo điểm b khoản 6 Điều 55 Nghị định số 15/2020/NĐ-CP ngày 03/02/2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, tần số vô tuyến điện, công nghệ thông tin và giao dịch điện tử.

1.1.3. Không báo cáo Bộ Thông tin và Truyền thông khi có sự thay đổi về tổ chức sở hữu trên mức quy định đối với vốn điều lệ hoặc cổ phần của doanh nghiệp, theo điểm a khoản 1 Điều 22 Nghị định số 15/2020/NĐ-CP ngày 03/02/2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, tần số vô tuyến điện, công nghệ thông tin và giao dịch điện tử.

1.1.4. Cung cấp dịch vụ viễn thông có trên một chỉ tiêu chất lượng thấp hơn mức chất lượng đã công bố, theo khoản 5 Điều 53 Nghị định số 15/2020/NĐ-CP ngày 03/02/2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, tần số vô tuyến điện, công nghệ thông tin và giao dịch điện tử.

1.2. Yêu cầu Công ty TNHH MTV Thương mại Dịch vụ Cuộc Sống Mới về việc báo cáo theo quy định:

- Thông báo giá cước dịch vụ do doanh nghiệp tự quy định đến Cục Viễn thông – Bộ Thông tin và Truyền thông;

- Báo cáo giá thành định kỳ đến Cục Viễn thông – Bộ Thông tin và Truyền thông;

- Thông báo việc thay đổi vốn đầu tư và tỷ lệ góp vốn của Công ty đến Cục Viễn thông – Bộ Thông tin và Truyền thông.

1.3. Yêu cầu Công ty TNHH MTV Thương mại Dịch vụ Sống Mới Cuộc về đảm bảo chất lượng dịch vụ và chăm sóc khách hàng sau bán hàng:

- Có biện pháp bảo đảm tốc độ truy cập Internet trong nước và quốc tế theo thỏa thuận đã cam kết trong hợp đồng sử dụng dịch vụ với khách hàng Khu đô thị Phú Mỹ Hưng.

- Khắc phục tình trạng không ổn định và mất kết nối Internet đối với khách hàng sử dụng dịch vụ tại các căn hộ Khu đô thị Phú Mỹ Hưng.

- Đảm bảo về thời gian và chất lượng khắc phục sự cố khi nhận được phản ánh của khách hàng sử dụng dịch vụ.

1.4. Công ty TNHH MTV Thương mại Dịch vụ Cuộc Sống Mới có trách nhiệm chấp hành Kết luận thanh tra và báo cáo bằng văn bản về việc thực hiện Kết luận thanh tra này và gửi về Sở Thông tin và Truyền thông trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày công bố Kết luận thanh tra.

2. Kiến nghị Công an thành phố Hồ Chí Minh:

Công ty TNHH MTV Thương mại Dịch vụ Cuộc Sống Mới là đơn vị duy nhất cung cấp dịch vụ truy nhập Internet tại Khu đô thị Phú Mỹ Hưng. Công ty TNHH MTV Thương mại Dịch vụ Cuộc Sống Mới triển khai cung cấp dịch vụ Internet mà không thông báo khi có thay đổi vốn đầu tư và tỷ lệ góp vốn; Không thông báo giá cước do doanh nghiệp tự quy định; Không báo cáo giá thành cho cơ quan quản lý chuyên ngành về viễn thông để thu lợi với số tiền là 4.602.696.860 đồng (bốn tỷ, sáu trăm lẻ hai triệu, sáu trăm chín mươi sáu ngàn, tám trăm sáu mươi đồng) tính theo kỳ doanh thu của 01 (một) tháng.

Căn cứ tính chất và mức độ vi phạm đối với việc có dấu hiệu lạm dụng vị trí độc quyền của Công ty TNHH MTV Thương mại Dịch vụ Cuộc Sống Mới để thu lợi bất chính trên 3.000.000.000 đồng (ba tỷ đồng), kiến nghị Công an TP. Hồ Chí Minh xem xét thụ lý vụ việc có dấu hiệu vi phạm trách nhiệm hình sự của Công ty TNHH MTV Thương mại Dịch vụ Cuộc Sống Mới theo Điều 217 Bộ Luật Hình sự năm 2015 và sửa đổi, bổ sung năm 2017.

3. Kiến nghị Cục Viễn thông:

Kiến nghị Cục Viễn thông xem xét việc sử dụng Giấy phép cung cấp dịch vụ viễn thông số 104/GP-CVT ngày 26/3/2019 cấp cho Công ty TNHH MTV Thương mại Dịch vụ Cuộc Sống Mới:

- Công ty TNHH MTV Thương mại Dịch vụ Cuộc Sống Mới đã có sự thay đổi vốn đầu tư và tỷ lệ góp vốn mà không thông báo cho Cục Viễn thông – Bộ Thông tin và Truyền thông. Việc thay đổi này đã thay đổi cơ bản về chủ sở hữu trong việc Công ty TNHH MTV Thương mại Dịch vụ Cuộc Sống Mới được cấp phép và triển khai hoạt động kinh doanh có điều kiện là thiết lập hạ tầng mạng viễn thông và cung cấp dịch vụ viễn thông loại hình truy nhập Internet. Điều này có thể dẫn đến việc Công ty TNHH MTV Thương mại Dịch vụ Cuộc Sống Mới không đạt điều kiện về tỷ lệ phần vốn góp của nhà đầu tư nước ngoài trong tổ chức kinh tế kinh doanh dịch vụ viễn thông không vượt quá 50% đối với dịch vụ có hạ tầng mạng theo khoản 1 Điều 4 Nghị định số 25/2011/NĐ-CP ngày 06/4/2011 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Viễn thông năm 2009 và theo Điều ước quốc tế WTO, FTAs, AFAS.

- Công ty TNHH MTV Thương mại Dịch vụ Cuộc Sống Mới hoạt động không đúng với nội dung Giấy phép cung cấp dịch vụ viễn thông loại hình truy nhập Internet gây ảnh hưởng đến quyền, lợi ích hợp pháp của cư dân tại Khu đô thị Phú Mỹ Hưng theo quy định tại điểm c khoản 1 Điều 39 Luật Viễn thông năm 2009.

4. Sở Thông tin và Truyền thông:

4.1. Giao phòng Bưu chính Viễn thông: Tiến hành kiểm tra Công ty TNHH Phát triển Phú Mỹ Hưng, Công ty TNHH MTV Thương mại Dịch vụ Cuộc Sống Mới và các doanh nghiệp có liên quan trong việc triển khai hoạt động sử dụng công trình hạ tầng kỹ thuật viễn thông thụ động phải bảo đảm nguyên tắc người sử dụng dịch vụ được tự do lựa chọn doanh nghiệp viễn thông, thúc đẩy cạnh tranh trong thiết lập mạng và cung cấp dịch vụ viễn thông của trong Khu đô thị Phú Mỹ Hưng, theo khoản 3 và khoản 4 Điều 42 Nghị định số 25/2011/NĐ-CP ngày 06/04/2011 của Chính phủ về quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Viễn thông.

4.2. Giao Thanh tra Sở Thông tin và Truyền thông:

4.2.1. Tiến hành thủ tục xử lý vi phạm hành chính đối với Công ty TNHH MTV Thương mại Dịch vụ Cuộc Sống Mới về hành vi cung cấp dịch vụ viễn thông có trên một chỉ tiêu chất lượng thấp hơn mức chất lượng đã công bố, theo khoản 5 Điều 53 Nghị định số 15/2020/NĐ-CP ngày 03/02/2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, tần số vô tuyến điện, công nghệ thông tin và giao dịch điện tử.

4.2.2. Lập hồ sơ và chuyển đến Công an thành phố Hồ Chí Minh để xem xét dấu hiệu vi phạm trách nhiệm hình sự theo Điều 217 Bộ Luật Hình sự năm 2015 và sửa đổi, bổ sung năm 2017 đối với 03 (ba) hành vi của Công ty TNHH MTV Thương mại Dịch vụ Cuộc Sống Mới là cung cấp dịch vụ Internet mà không báo cáo khi có sự thay đổi về tổ chức sở hữu trên mức quy định đối với vốn điều lệ hoặc cổ phần của doanh nghiệp; Không thông báo giá cước dịch vụ viễn thông do doanh nghiệp tự quy định và không báo cáo giá thành cho cơ quan quản lý chuyên ngành về viễn thông để thu lợi trên 3.000.000.000 đồng (ba tỷ đồng).

4.2.3. Lập hồ sơ và chuyển đến Cục Viễn thông – Bộ Thông tin và Truyền thông xem xét việc sử dụng Giấy phép thiết lập mạng viễn thông công cộng số 103/GP-CVT ngày 26/3/2019 và Giấy phép cung cấp dịch vụ viễn thông số 104/GP-CVT ngày 26/3/2019 của Cục Viễn thông - Bộ Thông tin và Truyền thông cấp cho Công ty TNHH MTV Thương mại Dịch vụ Cuộc Sống Mới.

4.2.4. Tiến hành kiểm tra việc thực hiện quy định đối với các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ tại Khu đô thị Phú Mỹ Hưng:

- Công ty cổ phần dịch vụ bưu chính viễn thông Sài Gòn - SPT về tình trạng độc quyền cung cấp dịch vụ điện thoại cố định và áp dụng giá cước dịch vụ điện thoại cố định.

- Công ty cổ phần dịch vụ bưu chính viễn thông Sài Gòn – SPT; Trung tâm Kinh doanh VNPT TP. Hồ Chí Minh – Chi nhánh Tổng Công ty Dịch vụ Viễn thông; Chi nhánh Tổng Công ty Dịch vụ Viễn thông - Trung tâm Hỗ trợ bán hàng miền Nam và Viettel thành phố Hồ Chí Minh – Chi nhánh Tập đoàn Công nghiệp Viễn thông Quân đội về áp dụng giá cước dịch vụ kênh thuê riêng (Leased line).

- Công ty TNHH MTV Dịch vụ Kỹ thuật truyền thông HTV - TMS và Công ty TNHH Truyền hình cáp Saigontourist - SCTV về áp dụng giá cước dịch vụ truyền hình trả tiền.

4.2.5. Kiểm tra, đôn đốc Công ty TNHH MTV Thương mại Dịch vụ Cuộc Sống Mới thực hiện Kết luận thanh tra số 1375/KL-STTTT ngày 23/6/2020 của Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông.

Nguồn: Thanh tra Sở
Lượt xem: 3132
Bản in Xuất tập tin Quay lại
Tin mới hơn
Tin đã đưa
Bình luận
Ý kiến bạn đọc (0)
imageUser
Thông tin cá nhân
Bạn vui lòng để lại thông tin để gửi bình luận
Đóng
Lưu thông tin