image Kế hoạch thanh - kiểm tra Thông tin chỉ đạo, điều hành
Kết luận thanh tra việc chấp hành quy định pháp luật trong hoạt động in
Thứ 3, Ngày 07/07/2020, 00:00 SA Cỡ chữ Màu chữ image
Ngày 24/06/2020, Chánh Thanh tra Sở Thông tin và Truyền thông đã ký ban hành Kết luận số 01/KLTT-TTra về thanh tra việc chấp hành quy định pháp luật trong hoạt động in tại Công ty Cổ phần Thương mại in Nhật Nam.

Ngày 24/06/2020, Chánh Thanh tra Sở Thông tin và Truyền thông đã ký ban hành Kết luận số 01/KLTT-TTra về thanh tra việc chấp hành quy định pháp luật trong hoạt động in tại Công ty Cổ phần Thương mại in Nhật Nam. Theo đó, đã có các kiến nghị và biện pháp xử lý như sau:

1. Căn cứ quy định pháp luật, kết quả thanh tra thực tế việc chấp hành pháp luật về hoạt động in và văn bản giải trình ngày 27/5/2020 của Công ty Cổ phần Thương mại in Nhật Nam, Chánh Thanh tra Sở Thông tin và Truyền thông không áp dụng biện pháp xử lý vi phạm đối với Công ty Cổ phần Thương mại in Nhật Nam trong việc chấp hành chế độ báo cáo định kỳ theo quy định.

2. Yêu cầu Công ty Cổ phần Thương mại in Nhật Nam:

  • Thực hiện thực hiện chế độ báo cáo định kỳ theo quy định khoản 1 Điều 2 Thông tư số 01/2020/TT-BTTTT ngày 07/02/2020 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Xuất bản và Nghị định số 195/2013/NĐ-CP ngày 21/11/2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Xuất bản.

  • Chấp hành quy định về hoạt động in theo Luật Xuất bản năm 2012, Nghị định số 195/2013/NĐ-CP ngày 21/11/2013 của Chính phủ, Thông tư 01/2020/TT-BTTTT ngày 07/02/2020 của Bộ Thông tin và Truyền thông, Nghị định số 60/2014/NĐ-CP ngày 19/6/2014 của Chính phủ về hoạt động in và Nghị định số 25/2018/NĐ-CP ngày 28/2/2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 60/2014/NĐ-CP ngày 19/6/2014 của Chính phủ.

  • Công ty Cổ phần Thương mại in Nhật thực hiện nội dung Kết luận thanh tra này của Chánh Thanh tra Sở Thông tin và Truyền thông.

  • Công ty Cổ phần Thương mại in Nhật Nam có trách nhiệm báo cáo bằng văn bản việc thực hiện theo nội dung Kết luận thanh tra gửi về Thanh tra Sở Thông tin và Truyền thông trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày công bố Kết luận thanh tra.

3. Giao Thanh tra Sở Thông tin và Truyền thông theo dõi, kiểm tra việc tổ chức thực hiện nội dung Kết luận thanh tra.

Nguồn: Thanh tra Sở
Lượt xem: 1809
Bản in Xuất tập tin Quay lại
Tin đã đưa
Bình luận
Ý kiến bạn đọc (0)
imageUser
Thông tin cá nhân
Bạn vui lòng để lại thông tin để gửi bình luận
Đóng
Lưu thông tin