image Văn bản quy phạm pháp luật
Tìm kiếm nâng cao
Tống số văn bản: 17
STT Số ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu nội dung Tải về
1 15/2017/TT-BTTTT 23/06/2017 Quy định Hệ thống chỉ tiêu thống kê ngành Thông tin và Truyền thông.
2 60/NQ-CP 08/07/2016 Những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2016
3 73/NQ-CP 26/08/2016 Phê duyệt Chủ trương đầu tư các Chương trình mục tiêu giai đoạn 2016-2020
4 26/2016/QH14 10/11/2016 Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020
5 50/2012/QĐ-TTg 09/11/2012 Về việc áp dụng hình thức chỉ định thầu đối với các gói thầu thuộc trường hợp đặc biệt do Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định
6 16/2016/TT-BKHĐT 16/12/2016 Hướng dẫn lập hồ sơ mời sơ tuyển, hồ sơ mời thầu lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư có sử dụng đất
7 163/2016/NĐ-CP 21/12/2016 Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật ngân sách nhà nước
8 136/2015/NĐ-CP 31/12/2015 Hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư công
9 84/2015/NĐ-CP 30/09/2015 Giám sát và đánh giá đầu tư
10 01/2017/TT-BTTTT 16/02/2017 Ban hành Danh mục sản phẩm công nghệ thông tin trọng điểm