image Văn bản chỉ đạo, điều hành
Tống số văn bản: 13
STT Số ký hiệu Trích yếu nội dung Tải về
1 1129\x5cx5cx5cx2fSTTTT-BCVT Tăng cường công tác bảo đảm an toàn, an ninh trong cung ứng dịch vụ bưu chính
2 1056/STTTT-BCVT Sở Thông tin và Truyền thông tổ chức lấy ý kiến góp ý dự thảo Khung kiến trúc tổng thể Hệ thống giám sát hình ảnh camera tập trung của Thành phố Hồ Chí Minh.
3 982/QĐ-UBND Về việc công bố danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Sở Thông tin và Truyền thông
4 123/QĐ-BTTTT Về việc công bố danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực, ngưng hiệu lực toàn bộ hoặc một phần thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Thông tin và Truyền thông năm 2019
5 318/QĐ-UBND Vê việc công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh hết hiệu lực, ngưng hiệu lực toàn bộ hoặc một phần năm 2019
6 4419/BTTTT-THH Về công bố danh mục cập nhật các hệ thống thông tin có quy mô và phạm vi từ Trung ương đến địa phương
7 2228/QĐ-BTTTT Bộ TTTT công bố thủ tục hành chính mới ban hành lĩnh vực công nghệ thông tin, điện tử
8 2111/QĐ-BTTTT Công bố Thủ tục hành chính bị bãi bỏ lĩnh vực công nghệ thông tin, điện tử thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Thông tin và Truyền thông
9 1542/STTTT-BCVT Về phương pháp hướng dẫn triển khai kết nối dữ liệu hệ thống tiếp nhận và xử lý thông tin phản ánh từ người dân của các đơn vị đến Cổng thông tin 1022
10 2558/BTTTT-CBĐTW V/v Công bố tài liệu hướng dẫn việc xây dựng, triển khai hạ tầng mạng và hệ thống thiết bị; tiêu chuẩn kỹ thuật kết nối các hệ thống HNTH; ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ các cuộc họp trực tuyến