image Văn bản quy phạm pháp luật
Tổng bài viết: 1706
STT Số ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu nội dung Tải về
1681 84/TTLB 31/12/1996 Hướng dẫn thi hành Quy chế quản lý hoạt động thông tin, báo chí của phóng viên nước ngoài, các cơ quan, tổ chức nước ngoài tại Việt Nam
1682 67/CP 31/10/1996 Ban hành "Quy chế hoạt động thông tin, báo chí của phóng viên nước ngoài, các cơ quan, tổ chức nước ngoài tại Việt Nam"
1683 12/1999/QH10 Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Báo chí
1684 15/2016/TTLT-BTTTT-BXD Thông tư liên tịch Hướng dẫn quản lý việc xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật viễn thông thụ động
1685 15/2016/TTLT-BTTTT-BXD Thông tư liên tịch Hướng dẫn quản lý việc xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật viễn thông thụ động
1686 Thông báo vận hành thử nghiệm hệ thống liên thông kết nối các phần mềm QLVB Thông báo vận hành thử nghiệm hệ thống liên thông kết nối các phần mềm Quản lý văn bản
1687 Thông báo vận hành thử nghiệm hệ thống liên thông kết nối các phần mềm QLVB Thông báo vận hành thử nghiệm hệ thống liên thông kết nối các phần mềm Quản lý văn bản
1688 195/QĐ-STTTT Về ban hành Quy chế đánh giá cán bộ, công chức của Sở Thông tin và Truyền thông Tp. Hồ Chí Minh
1689 1397/STTTT-BCVT Về góp ý dự thảo Quyết định về quy định thiết lập và sử dụng hạ tầng bưu chính, viễn thông trong các tòa nhà có nhiều chủ sử dụng trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh
1690 06/2016/NĐ-CP Quản lý, cung cấp và sử dụng dịch vụ phát thanh, truyền hình
1691 06/2016/NĐ-CP Quản lý, cung cấp và sử dụng dịch vụ phát thanh, truyền hình
1692 02/2016/TT-BTTTT Quy định kiểm tra tần số vô tuyến điện
1693 Số: 19/2012/QH12 Luật Xuất bản
1694 Số 195/2013/NĐ-CP Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật xuất bản
1695 Số: 23 /2014/TT-BTTTT Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Xuất bản và Nghị định số 195/2013/NĐ-CP ngày 21 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Xuất bản
1696 Số: 23 /2014/TT-BTTTT Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Xuất bản và Nghị định số 195/2013/NĐ-CP ngày 21 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Xuất bản
1697 Số:60/2014/NĐ-CP Quy định về hoạt động in
1698 12/2017//TT-BTTTT Sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Thông tư số 17/2017/TT-BTTTT ngày 30 tháng 6 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Danh mục thiết bi viễn thông và đài vô tuyến điện bắt buộc kiểm định
1699 Số:60/2014/NĐ-CP Quy định về hoạt động in
1700 14/2017/TT-BTTTT Sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Thông tư số 18/2011/TT-BTTTT ngày 30 tháng 6 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truỵền thông ban hành Quy trình kiểm định trạm gốc điện thoại di động mặt đất công cộng