image Văn bản quy phạm pháp luật
Tổng bài viết: 1697
STT Số ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu nội dung Tải về
81 02/VBHN-BTTTT 17/04/2017 Văn bản hợp nhất Nghị định Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Viễn thông
82 660/STTTT-BCVT 14/04/2017 Về tăng cường các biện pháp quản lý và xử lý khắc phục các nắp hầm cống viễn thông không đảm bảo an toàn trên địa bàn Thành phố
83 02/2017/TT-BTTTT 04/04/2017 Ban hành "Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về cấu trúc thông điệp dữ liệu công dân trao đổi với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư"
84 02/2017/TT-BTTTT 04/04/2017 Ban hành "Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về cấu trúc thông điệp dữ liệu công dân trao đổi với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư"
85 566/KH-STTTT 03/04/2017 Về công tác phòng, chống thiên tai và tiềm kiếm cứu nạn ngành thông tin và truyền thông năm 2017
86 01/2017/TT-BTTTT 16/02/2017 Ban hành Danh mục sản phẩm công nghệ thông tin trọng điểm
87 01/2017/TT-BTTTT 16/02/2017 Ban hành Danh mục sản phẩm công nghệ thông tin trọng điểm
88 01/2017/TT-BTTTT 16/02/2017 Ban hành Danh mục sản phẩm công nghệ thông tin trọng điểm
89 01/2017/TT-BTTTT 16/02/2017 Ban hành Danh mục sản phẩm công nghệ thông tin trọng điểm
90 01/2017/TT-BTTTT 16/02/2017 Ban hành Danh mục sản phẩm công nghệ thông tin trọng điểm
91 01/2017/TT-BTTTT 16/02/2017 Ban hành Danh mục sản phẩm công nghệ thông tin trọng điểm
92 01/2017/TT-BTTTT 16/02/2017 Ban hành Danh mục sản phẩm công nghệ thông tin trọng điểm
93 01/2017/TT-BTTTT 16/02/2017 Ban hành Danh mục sản phẩm công nghệ thông tin trọng điểm
94 01/2017/TT-BTTTT 16/02/2017 Ban hành danh mục sản phẩm công nghệ thông tin trọng điểm
95 01/2017/TT-BTTTT 16/02/2017 Ban hành danh mục sản phẩm công nghệ thông tin trọng điểm
96 09/2017/NĐ-CP 09/02/2017 Quy định chi tiết việc phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của các cơ quan hành chính nhà nước
97 08/2017/NĐ-CP 08/02/2017 Quy định về lưu chiểu điện tử đối với loại hình báo nói, báo hình và báo điện tử độc lập với cơ quan báo chí
98 08/2017/NĐ-CP 08/02/2017 Quy định về lưu chiểu điện tử đối với loại hình báo nói, báo hình và báo điện tử độc lập với cơ quan báo chí
99 02/2017/QĐ-TTg 17/01/2017 Sửa đổi, bổ sung Quy hoạch phổ tần số vô tuyến điện quốc gia ban hành kèm theo Quyết định số 71/2013/QĐ-TTg ngày 21 tháng 11 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ
100 02/2017/QĐ-TTg 17/01/2017 Sửa đổi, bổ sung Quy hoạch phổ tần số vô tuyến điện quốc gia ban hành kèm theo Quyết định số 71/2013/QĐ-TTg ngày 21 tháng 11 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ