image Văn bản quy phạm pháp luật
Tống số văn bản: 1693
STT Số ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu nội dung Tải về
81 566/KH-STTTT 03/04/2017 Về công tác phòng, chống thiên tai và tiềm kiếm cứu nạn ngành thông tin và truyền thông năm 2017
82 01/2017/TT-BTTTT 16/02/2017 Ban hành Danh mục sản phẩm công nghệ thông tin trọng điểm
83 01/2017/TT-BTTTT 16/02/2017 Ban hành Danh mục sản phẩm công nghệ thông tin trọng điểm
84 01/2017/TT-BTTTT 16/02/2017 Ban hành Danh mục sản phẩm công nghệ thông tin trọng điểm
85 01/2017/TT-BTTTT 16/02/2017 Ban hành Danh mục sản phẩm công nghệ thông tin trọng điểm
86 01/2017/TT-BTTTT 16/02/2017 Ban hành Danh mục sản phẩm công nghệ thông tin trọng điểm
87 01/2017/TT-BTTTT 16/02/2017 Ban hành Danh mục sản phẩm công nghệ thông tin trọng điểm
88 01/2017/TT-BTTTT 16/02/2017 Ban hành Danh mục sản phẩm công nghệ thông tin trọng điểm
89 01/2017/TT-BTTTT 16/02/2017 Ban hành Danh mục sản phẩm công nghệ thông tin trọng điểm
90 01/2017/TT-BTTTT 16/02/2017 Ban hành danh mục sản phẩm công nghệ thông tin trọng điểm
91 01/2017/TT-BTTTT 16/02/2017 Ban hành danh mục sản phẩm công nghệ thông tin trọng điểm
92 09/2017/NĐ-CP 09/02/2017 Quy định chi tiết việc phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của các cơ quan hành chính nhà nước
93 08/2017/NĐ-CP 08/02/2017 Quy định về lưu chiểu điện tử đối với loại hình báo nói, báo hình và báo điện tử độc lập với cơ quan báo chí
94 08/2017/NĐ-CP 08/02/2017 Quy định về lưu chiểu điện tử đối với loại hình báo nói, báo hình và báo điện tử độc lập với cơ quan báo chí
95 02/2017/QĐ-TTg 17/01/2017 Sửa đổi, bổ sung Quy hoạch phổ tần số vô tuyến điện quốc gia ban hành kèm theo Quyết định số 71/2013/QĐ-TTg ngày 21 tháng 11 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ
96 02/2017/QĐ-TTg 17/01/2017 Sửa đổi, bổ sung Quy hoạch phổ tần số vô tuyến điện quốc gia ban hành kèm theo Quyết định số 71/2013/QĐ-TTg ngày 21 tháng 11 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ
97 175/2016/NĐ-CP 30/12/2016 Sửa đổi, bổ sung một số điều quy định tại Nghị định số 86/2013/NĐ-CP ngày 29 tháng 7 năm 2013 của Chính phủ về kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng dành cho người nước ngoài
98 175/2016/NĐ-CP 30/12/2016 Sửa đổi, bổ sung một số điều quy định tại Nghị định số 86/2013/NĐ-CP ngày 29 tháng 7 năm 2013 của Chính phủ về kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng dành cho người nước ngoài
99 2378/QĐ-BTTTT 30/12/2016 Định mức chi phí quản lý dự án, chi phí tư vấn đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng ngân sách nhà nước
100 2378/QĐ-BTTTT 30/12/2016 Định mức chi phí quản lý dự án, chi phí tư vấn đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng ngân sách nhà nước