image Văn bản quy phạm pháp luật
Tìm kiếm nâng cao
Tống số văn bản: 28
STT Số ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu nội dung Tải về
1 60/NQ-CP 08/07/2016 Những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2016
2 73/NQ-CP 26/08/2016 Phê duyệt Chủ trương đầu tư các Chương trình mục tiêu giai đoạn 2016-2020
3 26/2016/QH14 10/11/2016 Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020
4 50/2012/QĐ-TTg 09/11/2012 Về việc áp dụng hình thức chỉ định thầu đối với các gói thầu thuộc trường hợp đặc biệt do Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định
5 16/2016/TT-BKHĐT 16/12/2016 Hướng dẫn lập hồ sơ mời sơ tuyển, hồ sơ mời thầu lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư có sử dụng đất
6 163/2016/NĐ-CP 21/12/2016 Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật ngân sách nhà nước
7 136/2015/NĐ-CP 31/12/2015 Hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư công
8 84/2015/NĐ-CP 30/09/2015 Giám sát và đánh giá đầu tư
9 01/2017/TT-BTTTT 16/02/2017 Ban hành Danh mục sản phẩm công nghệ thông tin trọng điểm
10 124/2015/NĐ-CP 19/11/2015 Nghị định số 124/2015/NĐ-CP ngày 19/11/2015 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 185/2013/NĐ-CP ngày 15/11/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động thương mại, sản xuất, buôn bán hàng giả, hàng cấm và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng