image Hướng dẫn đầu tư và đấu thầu
Tống số văn bản: 9
STT Tiêu đề Chuyên mục Tải về
6 Quyết định số 2030/QĐ-UBND ngày 25/4/2016 về kinh phí danh mục C Hướng dẫn đầu tư và đấu thầu
7 Quyết định số 1618/QĐ-UBND ngày 06/4/2016 về kinh phí danh mục A Hướng dẫn đầu tư và đấu thầu
8 Quyết định số 1617/QĐ-UBND ngày 06/4/2016 về kinh phí danh mục D Hướng dẫn đầu tư và đấu thầu
9 Quyết định số 2690/QĐ-UBND ngày 26/5/2016 về kinh phí danh mục A đợt 2 (điều chỉnh) Hướng dẫn đầu tư và đấu thầu