image Hướng dẫn đầu tư và đấu thầu
Tổng bài viết: 7
STT Tiêu đề Chuyên mục Tải về
1 Chỉ thị số 05/CT-UBND ngày 07/5/2018 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hướng dẫn đầu tư và đấu thầu
2 Quyết định số 18/2018/QĐ-UBND ngày 25/5/2018 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hướng dẫn đầu tư và đấu thầu
3 Hướng dẫn thực hiện thuê dịch vụ CNTT trong cơ quan nhà nước Hướng dẫn đầu tư và đấu thầu
4 Quyết định số 2030/QĐ-UBND ngày 25/4/2016 về kinh phí danh mục C Hướng dẫn đầu tư và đấu thầu
5 Quyết định số 1618/QĐ-UBND ngày 06/4/2016 về kinh phí danh mục A Hướng dẫn đầu tư và đấu thầu