image Văn bản quy phạm pháp luật
Tống số văn bản: 1767
STT Số ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu nội dung Tải về
1741 849/KTKH 16/07/1997 Về việc áp dụng giá khảo sát xây dựng chuyên ngành
1742 84/TTLB 31/12/1996 Hướng dẫn thi hành Quy chế quản lý hoạt động thông tin, báo chí của phóng viên nước ngoài, các cơ quan, tổ chức nước ngoài tại Việt Nam
1743 67/CP 31/10/1996 Ban hành "Quy chế hoạt động thông tin, báo chí của phóng viên nước ngoài, các cơ quan, tổ chức nước ngoài tại Việt Nam"
1744 12/1999/QH10 Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Báo chí
1745 15/2016/TTLT-BTTTT-BXD Thông tư liên tịch Hướng dẫn quản lý việc xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật viễn thông thụ động
1746 15/2016/TTLT-BTTTT-BXD Thông tư liên tịch Hướng dẫn quản lý việc xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật viễn thông thụ động
1747 Thông báo vận hành thử nghiệm hệ thống liên thông kết nối các phần mềm QLVB Thông báo vận hành thử nghiệm hệ thống liên thông kết nối các phần mềm Quản lý văn bản
1748 Thông báo vận hành thử nghiệm hệ thống liên thông kết nối các phần mềm QLVB Thông báo vận hành thử nghiệm hệ thống liên thông kết nối các phần mềm Quản lý văn bản
1749 195/QĐ-STTTT Về ban hành Quy chế đánh giá cán bộ, công chức của Sở Thông tin và Truyền thông Tp. Hồ Chí Minh
1750 1397/STTTT-BCVT Về góp ý dự thảo Quyết định về quy định thiết lập và sử dụng hạ tầng bưu chính, viễn thông trong các tòa nhà có nhiều chủ sử dụng trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh
1751 06/2016/NĐ-CP Quản lý, cung cấp và sử dụng dịch vụ phát thanh, truyền hình
1752 06/2016/NĐ-CP Quản lý, cung cấp và sử dụng dịch vụ phát thanh, truyền hình
1753 02/2016/TT-BTTTT Quy định kiểm tra tần số vô tuyến điện
1754 Số: 19/2012/QH12 Luật Xuất bản
1755 Số 195/2013/NĐ-CP Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật xuất bản
1756 Số: 23 /2014/TT-BTTTT Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Xuất bản và Nghị định số 195/2013/NĐ-CP ngày 21 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Xuất bản
1757 Số: 23 /2014/TT-BTTTT Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Xuất bản và Nghị định số 195/2013/NĐ-CP ngày 21 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Xuất bản
1758 Số:60/2014/NĐ-CP Quy định về hoạt động in
1759 12/2017//TT-BTTTT Sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Thông tư số 17/2017/TT-BTTTT ngày 30 tháng 6 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Danh mục thiết bi viễn thông và đài vô tuyến điện bắt buộc kiểm định
1760 Số:60/2014/NĐ-CP Quy định về hoạt động in