image Văn bản quy phạm pháp luật
Tống số văn bản: 1767
STT Số ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu nội dung Tải về
1721 150/2003/QÐ-TTg 22/07/2003 Về việc sửa đổi, bổ sung Quyết định số 46/2001/QĐ-TTg về quản lý xuất khẩu, nhập khẩu hàng hoá thời kỳ 2001 - 2005 và Quyết định số 79/2002/QĐ-TTg về quản lý việc thu các chương trình truyền hình của nước ngoài.
1722 75/2003/NĐ-CP 26/06/2003 NGHỊ ĐỊNH 75/2003/NĐ-CP CỦA CHÍNH PHỦ Về tổ chức và hoạt động của Thanh tra Bưu chính, Viễn thông và Công nghệ thông tin.
1723 75/2003/NĐ-CP 26/06/2003 NGHỊ ĐỊNH 75/2003/NĐ-CP CỦA CHÍNH PHỦ Về tổ chức và hoạt động của Thanh tra Bưu chính, Viễn thông và Công nghệ thông tin.
1724 92/2003/QĐ-BBCVT 26/05/2003 Quyết định số 92/2003/QĐ-BBCVT của Bộ trưởng Bộ bưu chính viễn thông ngày 26/5/2003 về việc ban hành Quy định về quản lý và sử dụng tài nguyên Internet.
1725 145/2002/QĐ-UB 09/12/2002 CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY ĐỊNH VỀ ĐÀO ĐƯỜNG VÀ TÁI LẬP MẶT ĐƯỜNG KHI XÂY LẮP CÁC CÔNG TRÌNH HẠ TẦNG KỸ THUẬT TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH.
1726 18/2002/QĐ-BVHTT 29/07/2002 BAN HÀNH QUY CHẾ CẤP GIẤY PHÉP, THANH TRA, KIỂM TRA, XỬ LÝ VI PHẠM VIỆC THU CHƯƠNG TRÌNH TRUYỀN HÌNH NƯỚC NGOÀI
1727 79/2002/QĐ-TTg 18/06/2002 QUẢN LÝ VIỆC THU CÁC CHƯƠNG TRÌNH TRUYỀN HÌNH CỦA NƯỚC NGOÀI
1728 79/2002/QĐ-TTg 18/06/2002 QUẢN LÝ VIỆC THU CÁC CHƯƠNG TRÌNH TRUYỀN HÌNH CỦA NƯỚC NGOÀI
1729 04/2001/TT-TCBĐ 20/11/2001 Thông tư 04/2001/TT-TCBĐ HƯỚNG DẪN THI HÀNH NGHỊ ĐỊNH 55.
1730 08/2001/NÐ-CP 22/02/2001 Quy định về điều kiện an ninh, trật tự đối với một số ngành, nghề kinh doanh có điều kiện
1731 08/2001/NÐ-CP 22/02/2001 Quy định về điều kiện an ninh, trật tự đối với một số ngành, nghề kinh doanh có điều kiện
1732 08/2001/NÐ-CP 22/02/2001 Quy định về điều kiện an ninh, trật tự đối với một số ngành, nghề kinh doanh có điều kiện
1733 08/2001/NÐ-CP 22/02/2001 Quy định về điều kiện an ninh, trật tự đối với một số ngành, nghề kinh doanh có điều kiện
1734 03/2001/TT-BXD 13/02/2001 HƯỚNG DẪN ĐIỀU CHỈNH DỰ TOÁN CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG CƠ BẢN
1735 109/2000/TT-BTC 13/11/2000 Hướng dẫn chế độ thu, nộp và sử dụng lệ phí thẩm định đầu tư
1736 08/2000/TT-BVHTT 28/04/2000 HƯỚNG DẪN QUẢN LÝ TRÒ CHƠI ĐIỆN TỬ
1737 05-L/CTN 26/06/1999 Về việc công bố Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Báo chí; Luật Doanh nghiệp; Luật Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.
1738 71/1998/NĐ-CP 08/09/1998 Ban hành Quy chế thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan
1739 97/TTLB-VHTT-NG 17/12/1997 Hướng dẫn thi hành Quy chế hoạt động của Báo chí Việt Nam liên quan đến nước ngoài
1740 98/CP 13/09/1997 Ban hành 'Quy chế hoạt động của báo chí Việt Nam liên quan đến nước ngoài'