image Văn bản quy phạm pháp luật
Tống số văn bản: 1729
STT Số ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu nội dung Tải về
1701 97/TTLB-VHTT-NG 17/12/1997 Hướng dẫn thi hành Quy chế hoạt động của Báo chí Việt Nam liên quan đến nước ngoài
1702 98/CP 13/09/1997 Ban hành 'Quy chế hoạt động của báo chí Việt Nam liên quan đến nước ngoài'
1703 849/KTKH 16/07/1997 Về việc áp dụng giá khảo sát xây dựng chuyên ngành
1704 84/TTLB 31/12/1996 Hướng dẫn thi hành Quy chế quản lý hoạt động thông tin, báo chí của phóng viên nước ngoài, các cơ quan, tổ chức nước ngoài tại Việt Nam
1705 67/CP 31/10/1996 Ban hành "Quy chế hoạt động thông tin, báo chí của phóng viên nước ngoài, các cơ quan, tổ chức nước ngoài tại Việt Nam"
1706 12/1999/QH10 Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Báo chí
1707 15/2016/TTLT-BTTTT-BXD Thông tư liên tịch Hướng dẫn quản lý việc xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật viễn thông thụ động
1708 15/2016/TTLT-BTTTT-BXD Thông tư liên tịch Hướng dẫn quản lý việc xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật viễn thông thụ động
1709 Thông báo vận hành thử nghiệm hệ thống liên thông kết nối các phần mềm QLVB Thông báo vận hành thử nghiệm hệ thống liên thông kết nối các phần mềm Quản lý văn bản
1710 Thông báo vận hành thử nghiệm hệ thống liên thông kết nối các phần mềm QLVB Thông báo vận hành thử nghiệm hệ thống liên thông kết nối các phần mềm Quản lý văn bản
1711 195/QĐ-STTTT Về ban hành Quy chế đánh giá cán bộ, công chức của Sở Thông tin và Truyền thông Tp. Hồ Chí Minh
1712 1397/STTTT-BCVT Về góp ý dự thảo Quyết định về quy định thiết lập và sử dụng hạ tầng bưu chính, viễn thông trong các tòa nhà có nhiều chủ sử dụng trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh
1713 06/2016/NĐ-CP Quản lý, cung cấp và sử dụng dịch vụ phát thanh, truyền hình
1714 06/2016/NĐ-CP Quản lý, cung cấp và sử dụng dịch vụ phát thanh, truyền hình
1715 02/2016/TT-BTTTT Quy định kiểm tra tần số vô tuyến điện
1716 Số: 19/2012/QH12 Luật Xuất bản
1717 Số 195/2013/NĐ-CP Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật xuất bản
1718 Số: 23 /2014/TT-BTTTT Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Xuất bản và Nghị định số 195/2013/NĐ-CP ngày 21 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Xuất bản
1719 Số: 23 /2014/TT-BTTTT Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Xuất bản và Nghị định số 195/2013/NĐ-CP ngày 21 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Xuất bản
1720 Số:60/2014/NĐ-CP Quy định về hoạt động in