image Văn bản quy phạm pháp luật
Tống số văn bản: 1695
STT Số ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu nội dung Tải về
81 02/2017/TT-BTTTT 04/04/2017 Ban hành "Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về cấu trúc thông điệp dữ liệu công dân trao đổi với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư"
82 02/2017/TT-BTTTT 04/04/2017 Ban hành "Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về cấu trúc thông điệp dữ liệu công dân trao đổi với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư"
83 566/KH-STTTT 03/04/2017 Về công tác phòng, chống thiên tai và tiềm kiếm cứu nạn ngành thông tin và truyền thông năm 2017
84 01/2017/TT-BTTTT 16/02/2017 Ban hành Danh mục sản phẩm công nghệ thông tin trọng điểm
85 01/2017/TT-BTTTT 16/02/2017 Ban hành Danh mục sản phẩm công nghệ thông tin trọng điểm
86 01/2017/TT-BTTTT 16/02/2017 Ban hành Danh mục sản phẩm công nghệ thông tin trọng điểm
87 01/2017/TT-BTTTT 16/02/2017 Ban hành Danh mục sản phẩm công nghệ thông tin trọng điểm
88 01/2017/TT-BTTTT 16/02/2017 Ban hành Danh mục sản phẩm công nghệ thông tin trọng điểm
89 01/2017/TT-BTTTT 16/02/2017 Ban hành Danh mục sản phẩm công nghệ thông tin trọng điểm
90 01/2017/TT-BTTTT 16/02/2017 Ban hành Danh mục sản phẩm công nghệ thông tin trọng điểm
91 01/2017/TT-BTTTT 16/02/2017 Ban hành Danh mục sản phẩm công nghệ thông tin trọng điểm
92 01/2017/TT-BTTTT 16/02/2017 Ban hành danh mục sản phẩm công nghệ thông tin trọng điểm
93 01/2017/TT-BTTTT 16/02/2017 Ban hành danh mục sản phẩm công nghệ thông tin trọng điểm
94 09/2017/NĐ-CP 09/02/2017 Quy định chi tiết việc phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của các cơ quan hành chính nhà nước
95 08/2017/NĐ-CP 08/02/2017 Quy định về lưu chiểu điện tử đối với loại hình báo nói, báo hình và báo điện tử độc lập với cơ quan báo chí
96 08/2017/NĐ-CP 08/02/2017 Quy định về lưu chiểu điện tử đối với loại hình báo nói, báo hình và báo điện tử độc lập với cơ quan báo chí
97 02/2017/QĐ-TTg 17/01/2017 Sửa đổi, bổ sung Quy hoạch phổ tần số vô tuyến điện quốc gia ban hành kèm theo Quyết định số 71/2013/QĐ-TTg ngày 21 tháng 11 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ
98 02/2017/QĐ-TTg 17/01/2017 Sửa đổi, bổ sung Quy hoạch phổ tần số vô tuyến điện quốc gia ban hành kèm theo Quyết định số 71/2013/QĐ-TTg ngày 21 tháng 11 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ
99 175/2016/NĐ-CP 30/12/2016 Sửa đổi, bổ sung một số điều quy định tại Nghị định số 86/2013/NĐ-CP ngày 29 tháng 7 năm 2013 của Chính phủ về kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng dành cho người nước ngoài
100 175/2016/NĐ-CP 30/12/2016 Sửa đổi, bổ sung một số điều quy định tại Nghị định số 86/2013/NĐ-CP ngày 29 tháng 7 năm 2013 của Chính phủ về kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng dành cho người nước ngoài