image Hướng dẫn thủ tục hành chính
Thủ tục Cấp lại giấy phép hoạt động in
Lĩnh vực
Xuất bản, in và Phát hành
Trình tự thực hiện

Thủ tục Cấp lại giấy phép hoạt động in

Cơ sở in phải đề nghị cấp lại giấy phép hoạt động in trong thời hạn 07 ngày làm việc, kể từ ngày giấy phép hoạt động in bị mất, bị hư hỏng. Trường hợp có một trong các thay đổi về: Tên gọi của cơ sở in; địa chỉ trụ sở chính, địa chỉ sản xuất của cơ sở in; loại hình tổ chức hoạt động của cơ sở in; thành lập hoặc giải thể chi nhánh của cơ sở in; người đứng đầu cơ sở in thì cơ sở in phải có văn bản thông báo đến cơ quan đã cấp giấy phép.

Trong thời hạn 07 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ đề nghị cấp lại giấy phép, Sở Thông tin và Truyền thông phải cấp lại giấy phép; trường hợp không cấp lại giấy phép phải có văn bản trả lời nêu rõ lý do.

 
Cách thức thực hiện
- Nộp trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính;
- Dịch vụ công trực tuyến;
- Qua hệ thống bưu chính.
Hồ sơ

1. Hồ sơ đề nghị cấp lại giấy phép hoạt động in gồm có:

- Đơn đề nghị cấp lại giấy phép hoạt động in;

- Các giấy tờ chứng minh sự thay đổi trong các trường hợp cụ thể;

- Giấy phép hoạt động in (đối với trường hợp giấy phép bị hư hỏng).

2. Số lượng hồ sơ: 01 bộ

 
Thời gian giải quyết

07 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định

 
Đối tượng
Tổ chức
Cơ quan ban hành
Sở Thông tin và Truyền thông
Kết quả
Giấy phép hoạt động in hoặc văn bản từ chối nêu rõ lý do.
Phí, lệ phí

Chưa quy định

 
Tên mẫu đơn

Đơn đề nghị cấp lại giấy phép hoạt động in (Mẫu số 2 - Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định số 25/2018/NĐ-CP ngày 28/02/2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 60/2014/NĐ-CP ngày 19/6/2014 của Chính phủ quy định về hoạt động in).

 
Yêu cầu, điều kiện thực hiện

Không.

 
Cơ sở pháp lý

- Nghị định số 60/2014/NĐ-CP ngày 19/6/2014 của Chính phủ quy định về hoạt động in;

- Nghị định số 25/2018/NĐ-CP ngày 28/02/2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 60/2014/NĐ-CP của Chính phủ ngày 19/6/2014 của Chính phủ quy định về hoạt động in;

- Thông tư số 03/2015/TT-BTTTT ngày 06/3/2015 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều, khoản của Nghị định số 60/2014/NĐ-CP ngày 19 tháng 6 năm 2014 của Chính phủ quy định về hoạt động in.
Tài liệu đính kèm
Mẫu số 02. Đơn đề nghị cấp lại GPHĐ in.docx
Lượt xem: 3987 Quay lại Bản in