image Hướng dẫn thủ tục hành chính
Thủ tục Cấp phép hoạt động triển lãm, hội chợ xuất bản phẩm
Lĩnh vực
Xuất bản, in và Phát hành
Trình tự thực hiện

Thủ tục Cấp phép hoạt động triển lãm, hội chợ xuất bản phẩm

Việc tổ chức triển lãm, hội chợ xuất bản phẩm tại Việt Nam của cơ quan, tổ chức, cá nhân Việt Nam và nước ngoài phải được cơ quan quản lý nhà nước về hoạt động xuất bản cấp giấy phép.

- Cơ quan, tổ chức, cá nhân có trụ sở hoặc cư trú tại địa phương; chi nhánh, văn phòng đại diện, đơn vị trực thuộc cơ quan, tổ chức ở trung ương đặt tại địa phương gửi hồ sơ đề nghị cấp giấy phép tổ chức triển lãm, hội chợ xuất bản phẩm đến Sở.

- Trong thời hạn 10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ, Sở phải cấp giấy phép tổ chức triển lãm, hội chợ xuất bản phẩm; trường hợp không cấp giấy phép phải có văn bản trả lời nêu rõ lý do.
Cách thức thực hiện
- Nộp trực tiếp tại Sở;
- Nộp qua hệ thống bưu chính.
Hồ sơ

1. Thành phần hồ sơ

- Đơn đề nghị cấp giấy phép tổ chức triển lãm/ hội chợ xuất bản phẩm (trong đó ghi rõ mục đích, thời gian, địa điểm và tên các đơn vị tham gia triển lãm, hội chợ);

- Danh mục xuất bản phẩm để triển lãm, hội chợ theo mẫu quy định.

2. Số lượng hồ sơ: 01 bộ

 
Thời gian giải quyết

10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định.

 
Đối tượng
Cá nhân, tổ chức
Cơ quan ban hành
Sở Thông tin và Truyền thông
Kết quả
Giấy phép tổ chức triển lãm/ hội chợ xuất bản phẩm.
Phí, lệ phí

Không có.

 
Tên mẫu đơn

- Đơn đề nghị cấp giấy phép tổ chức triển lãm/hội chợ xuất bản phẩm (Mu s33);

- Danh mục xuất bản phẩm để triển lãm/hội chợ (Mu s34). (Các mu  trên ban hành ti  Phlc ban hành kèm theo Thông tư s01/2020/TT-BTTTT  ngày 07/02/2020 ca Btrưở ng BThông tin và Truyn thông)
Yêu cầu, điều kiện thực hiện

Không có.

 
Cơ sở pháp lý

- Luật Xuất bản ngày 20 tháng 11 năm 2012;

- Nghị  định  số  195/2013/NĐ-CP  ngày  21 tháng  11  năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Xuất bản;

- Thông t ư số 01/2020/TT-BTTTT  ngày 07 tháng 02 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật xuất bản  và Nghị định số 195/2013/NĐ-CP  ngày 21 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật xuất bản
Tài liệu đính kèm
Mẫu số 33.docx
Mẫu số 34.docx
Lượt xem: 5660 Quay lại Bản in