image Hướng dẫn thủ tục hành chính
Thủ tục Cấp đổi giấy phép hoạt động in xuất bản phẩm
Lĩnh vực
Xuất bản, in và Phát hành
Trình tự thực hiện

- Trong thời hạn 15 kể từ ngày cơ sở in có một trong các thay đổi về tên gọi, địa chỉ, thành lập chi nhánh, chia tách hoặc sáp nhập thì cơ sở in phải gửi hồ sơ đến Sở để làm thủ tục đổi giấy phép hoạt động in xuất bản phẩm;

- Trong thời hạn 05 ngày làm vic kể từ ngày nhận đủ hồ sơ, Sở phải cấp đổi giấy phép; trường hợp không cấp đổi giấy phép phải có văn bản trả lời nêu rõ lý do.

Cách thức thực hiện
- Nộp trực tiếp tại Sở;
- Nộp qua hệ thống bưu chính;
- Nộp qua mạng Internet: Trường hợp nếu nộp hồ sơ qua mạng Internet, cơ sở in phải có chứng thư số do tổ chức cung cấp dịch vụ chứng thực ký số cấp và thực hiện theo hướng dẫn trên Cổng thông tin điện tử của Sở về cung cấp dịch vụ công trực tuyến.
.
Hồ sơ

1. Thành phần hồ sơ

- Đơn đề nghị cấp đổi giấy phép hoạt động in xuất bản phẩm;

- Bản chính giấy phép hoạt động in xuất bản phẩm.

2. Số lượng hồ sơ: 01 bộ

Thời gian giải quyết

05 ngày làm vic ktngày nhn đủ hsơ theo quy định.

Đối tượng
Cơ sở in tại địa phương
Cơ quan ban hành
Sở Thông tin và Truyền thông
Kết quả
Giấy phép hoạt động in.
Phí, lệ phí

Không có.

Tên mẫu đơn

- Đơn đề nghị cấp đổi/cấp lại giấy phép hoạt động in (Mu s18, Phlc ban hành kèm theo Thông tư s01/2020/TT- BTTTT ngày 07/02/2020 ca Btrưởng BThông tin và Truyn thông)

Yêu cầu, điều kiện thực hiện

Không có.

Cơ sở pháp lý

- Luật Xuất bản ngày 20 tháng 11 năm 2012;

- Nghị  định  số  195/2013/NĐ-CP  ngày  21 tháng  11  năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Xuất bản;

- Thông tư số 01/2020/TT-BTTTT  ngày 07 tháng 02 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật xuất bản  và Nghị định số 195/2013/NĐ-CP  ngày 21 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật xuất bản.

Tài liệu đính kèm
mau18.docx
Lượt xem: 3901 Quay lại Bản in