image Hướng dẫn thủ tục hành chính
Thủ tục Đăng ký hoạt động cơ sở in
Lĩnh vực
Xuất bản, in và Phát hành
Trình tự thực hiện

Thủ tục Đăng ký hoạt động cơ sở in

Cơ sở in thực hiện chế bản, in, gia công sau in sản phẩm không thuộc đối tượng cấp giấy phép hoạt động cơ sở in phải đăng ký hoạt động cơ sở in với Sở Thông tin và Truyền thông.

Trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ đăng ký của cơ sở in, Sở Thông tin và Truyền thông có trách nhiệm xác nhận đăng ký; trường hợp không xác nhận đăng ký phải có văn bản trả lời nêu rõ lý do.

 
Cách thức thực hiện
- Nộp trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính;
- Qua internet;
- Qua hệ thống bưu chính.
Hồ sơ

1. Hồ sơ đăng ký hoạt động cơ sở in gồm có:

- Tờ khai đăng ký hoạt động cơ sở in.

2. Số lượng hồ sơ: 02 bộ

 
Thời gian giải quyết

03 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định

 
Đối tượng
Tổ chức
Cơ quan ban hành
Sở Thông tin và Truyền thông
Kết quả
Giấy xác nhận đăng ký hoạt động cơ sở in và cập nhật thông tin vào cơ sở dữ liệu hoặc văn bản từ chối nêu rõ lý do.
Phí, lệ phí

Chưa quy định

 
Tên mẫu đơn

Tờ khai đăng ký hoạt động cơ sở in (Mẫu số 11 - Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định số 25/2018/NĐ-CP ngày 28/02/2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 60/2014/NĐ-CP ngày 19/6/2014 của Chính phủ quy định về hoạt động in).

 
Yêu cầu, điều kiện thực hiện

Điều kiện đăng ký hoạt động cơ sở in:

  1. Có thiết bị phù hợp để thực hiện một hoặc nhiều công đoạn chế bản, in, gia công sau in đúng với nội dung tờ khai đăng ký hoạt động cơ sở in;
  2. Có mặt bằng hợp pháp để thực hiện chế bản, in, gia công sau in.
Cơ sở pháp lý

- Nghị định số 60/2014/NĐ-CP ngày 19/6/2014 của Chính phủ quy định về hoạt động in;

- Nghị định số 25/2018/NĐ-CP ngày 28/02/2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 60/2014/NĐ-CP ngày 19/6/2014 của Chính phủ quy định về hoạt động in;

- Thông tư số 03/2015/TT-BTTTT ngày 06/3/2015 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều, khoản của Nghị định số 60/2014/NĐ-CP ngày 19 tháng 6 năm 2014 của Chính phủ quy định về hoạt động in.

 
Tài liệu đính kèm
Mẫu số 11. Tờ khai đăng ký HĐ cơ sở in.docx
Lượt xem: 4413 Quay lại Bản in