image Hướng dẫn thủ tục hành chính
Thủ tục Cấp giấy phép nhập khẩu xuất bản phẩm không kinh doanh
Lĩnh vực
Xuất bản, in và Phát hành
Trình tự thực hiện

Thủ tục Cấp giấy phép nhập khẩu xuất bản phẩm không kinh doanh

- Bước 1: Trước khi nhập khẩu xuất bản phẩm không kinh doanh, cơ quan, tổ chức, cá nhân Việt Nam, cá nhân nước ngoài phải lập hồ sơ đề nghị cấp giấy phép nhập khẩu gửi hồ sơtới Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả - Văn phòng Sở Thông tin và Truyền thông  nơi đặt trụ sở hoặc nơi có cửa khẩu mà xuất bản phẩm được nhập khẩu (số 59, Đường Lý Tự Trọng, Phường Bến Nghé, Quận 1), từ thứ hai đến thứ sáu (buổi sáng từ 07 giờ 30 phút đến 11 giờ 30 phút, buổi chiều từ 13 giờ 00 phút đến 17 giờ 00 phút).

- Bước 2: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả - Văn phòng Sở Thông tin và Truyền thông tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra tính hợp lệ và đầy đủ của các giấy tờ có trong hồ sơ:

* Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ và hợp lệ thì viết giấy biên nhận giao cho người nộp.

* Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ, chưa hợp  lệ

+ Hồ sơ nộp trực tiếp: công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn để tổ chức, cá nhân bổ sung, hoàn thiện hồ sơ.

+ Đối với hồ sơ được gửi qua bưu điện: Thông báo bằng văn bản đề nghị bổ sung các loại giấy tờ theo quy định tới tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ.

- Bước 3: Trong thời hạn 15 (mười lăm) ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ, Sở Thông tin và Truyền thông phải cấp giấy phéptrừ trường hợp phải thẩm định, trường hợp không cấp giấy phép phải có văn bản trả lời nêu rõ lý do.

Trường hợp phải thẩm định xuất bản phẩm không kinh doanh thực hiện theo trình tự sau:

Trường hợp cơ quan, tổ chức, cá nhân không cung cấp được 01 (một) bản xuất bản phẩm để tổ chức thẩm định nội dung làm cơ sở cho việc quyết định cấp giấy phép nhập khẩu, Sở Thông tin và Truyền thông cấp giấy phép nhập khẩu 01 (một) bản/tên xuất bản phẩm và yêu cầu tổ chức, cá nhân nhập khẩu nộp để thẩm định nội dung. Trường hợp cần thiết, Sở Thông tin và Truyền thông cấp giấy phép nhập khẩu bổ sung với số lượng xuất bản phẩm tối thiểu đủ để thẩm định nội dung.

+ Tổ chức, cá nhân có xuất bản phẩm nhập khẩu phải nộp chi phí theo quy định của pháp luật trước khi Sở Thông tin và Truyền thông tổ chức thẩm định nội dung.

Trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày nhận được xuất bản phẩm nhập khẩu để thẩm định nội dung, Sở Thông tin và Truyền thông phải thành lập hội đồng thẩm định. Thành phần hội đồng, số lượng thành viên hội đồng và việc mời chuyên gia tham gia hội đồng thẩm định do Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông quyết định.

+ Thời gian thẩm định đối với từng xuất bản phẩm không quá 09 ngày làm việc, kể từ ngày hội đồng thẩm định được thành lập. Kết quả thẩm định được lập thành văn bản, trong đó xác định rõ nội dung xuất bản phẩm có hoặc không vi phạm Luật Xuất bản và quy định khác của pháp luật có liên quan.

+ Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được kết quả thẩm định nội dung xuất bản phẩm nhập khẩu, Sở Thông tin và Truyền thông xem xét kết quả thẩm định để cấp giấy phép nhập khẩu; trường hợp không cấp giấy phép nhập khẩu xuất bản phẩm phải có văn bản trả lời nêu rõ lý do.

- Bước 4: Tổ chức, cá nhân căn cứ vào ngày hẹn trên Biên nhận đến nhận kết quả giải quyết tại Bộ phận tiếp nhận và trả hồ sơ của Sở Thông tin và Truyền thông hoặc nhận kết quả qua đường bưu điện.

Cách thức thực hiện

- Cách 1: Nộp và nhận kết quả trực tiếp tại Sở Thông tin và Truyền thông hoặc qua hệ thống bưu chính.

- Cách 2: Nộp trực tuyến trên trang Dịch vụ công, tại đây:
https://dichvucong.hochiminhcity.gov.vn/icloudgate/version4/30.98.H29/ps/page/bs/service/thongtinlienhe.cpx?procedure=535a079b300482e87f13ef27&bucket=30.98.H29&orgcode=2dc1e7e5-458a-4756-9bf4-4ea4dd559290
Hồ sơ

- Thành phần hồ sơ:
+ Đơn đề nghị giấy phép nhập khẩu xuất bản phẩm không kinh doanh (theo mẫu)
+ 02 Danh mục xuất bản phẩm nhập khẩu không kinh doanh (theo mẫu)
- Số lượng hồ sơ:01 bộ.
- Đính kèm:
+ Đơn đề nghị cấp giấy phép nhập khẩu xuất bản phẩm không kinh doanh
+ Danh mục xuất bản phẩm nhập khẩu không kinh doanh
+ Giấy phép Nhập khẩu xuất bản phẩm không kinh doanh

Thời gian giải quyết

15 (mười lăm) ngày kể từ ngày nhận đầy đủ hồ sơ theo quy định. Trường hợp phải thẩm định, 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được kết quả thẩm định.

Đối tượng
Cơ quan, tổ chức, cá nhân Việt Nam, cá nhân nước ngoài.
Cơ quan ban hành
Sở Thông tin và Truyền thông
Kết quả
Giấy phép nhập khẩu xuất bản phẩm không kinh doanh hoặc văn bản từ chối nêu rõ lý do. (Mẫu số 8 – Phụ lục III Ban hành kèm theo Thông tư số 23/2014/TT-BTTTT ) hoặc văn bản từ chối nêu rõ lý do.
Phí, lệ phí

20.000 VNĐ/giấy phép Phí thẩm định (đối với trường hợp phải thẩm định):

STT

Loại Văn hoá phẩm

Đơn vị tính

Mức thu

(đồng)

1

Các loại ấn phẩm

 

 

1.1

Sách, báo, tạp chí các loại

Cuốn/tờ

10.000

1.2

Tranh in, ảnh, lịch các loại

Cuốn/tờ

20.000

1.3

Các loại ấn phẩm khác

Tác phẩm

5.000

2

Các sản phẩm nghe nhìn ghi trên mọi chất liệu

 

 

2.1

Phim truyện có độ dài đến 100 phút

Tập

50.000

2.2

Phim truyện có độ dài từ 101 phút trở lên

Tập

80.000

2.3

Phim (tài liệu, khoa học, hoạt hình...) có độ dài đến 60 phút

Tập

20.000

2.4

Phim (tài liệu, khoa học, hoạt hình...) có độ dài từ 61 phút trở lên

Tập

40.000

2.5

Các loại khác (bao gồm cả sách điện tử)

Tập

20.000

3

Tác phẩm mỹ thuật trên mọi chất liệu

 

 

3.1

Tác phẩm mỹ thuật là đồ mới sản xuất

Tác phẩm

10.000

3.2

Tác phẩm mỹ thuật là đồ giả cổ

Tác phẩm

50.000

 
 
 
Tên mẫu đơn

-Đơn đề nghị cấp giấy phép nhập khẩu xuất bản phẩm không kinh doanh (Mẫu số 7 - Phụ lục III, Ban hành kèm theo Thông tư số 23/2014/TT-BTTTT);
- Danh mục xuất bản phẩm nhập khẩu không kinh doanh (Mẫu số 8 – Phụ lục III, Ban hành kèm theo Thông tư số 23/2014/TT-BTTTT).

Yêu cầu, điều kiện thực hiện

Không có

Cơ sở pháp lý

- Luật Xuất Bản số 19/2012/QH13 (Có hiệu lực từ 01/7/2013);

-Thông tư 16/2015/TT-BTTTT ngày 17/06/2015 Quy định chi tiết thi hành Nghị định số 187/2013/NĐ-CP ngày 20 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ về xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa trong lĩnh vực in, phát hành xuất bản phẩm.

- Thông tư số 23/2014/TT-BTTTT ngày 29/12/2014 Quy định chi tiết và hướng B-BTT-173570-TT dẫn thi hành một số điều của Luật xuất bản và Nghị định số 195/2013/NĐ-CP ngày 21/11/2013 Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật xuất bản (Có hiệu lực từ 15/2/2015).

- Quyết định 68/2006/QĐ-BTC của Bộ Tài chính ngày 06/12/2006 về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp và quản lý, sử dụng phí thẩm định. Nội dung và lệ phí cấp phép xuất khẩu, nhập khẩu văn hóa phẩm;

-Thông tư 06/2016/TTLT-BTTTT-BNV ngày 10 tháng 3 năm 2016 của Bội Nội vụ hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Thông tin và Truyền thông thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, Thành phố trực thuộc trung ương, phòng văn hóa và thông tin thuộc Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, Thành phố trực thuộc tỉnh;

- Quyết định 4268/QĐ-BTTTT ngày 28 tháng 12 năm 2015 của Bộ Thông tin và Truyền thông về Phê duyệt Danh mục thủ tục hành chính được chuẩn hóa thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Thông tin và Truyền thông.

Tài liệu đính kèm
Đơn đề nghị cấp giấy phép nhập khẩu xuất bản phẩm không kinh doanh.docx
Mẫu 08 Danh mục xuất bản phẩm nhập khẩu không kinh doanh.docx
Mẫu 09 Giấy phép Nhập khẩu xuất bản phẩm không kinh doanh.docx
Lượt xem: 2600 Quay lại Bản in