image Hướng dẫn thủ tục hành chính
Thủ tục Cấp lại giấy xác nhận đăng ký hoạt động phát hành xuất bản phẩm
Lĩnh vực
Xuất bản, in và Phát hành
Trình tự thực hiện

Thủ tục Cấp lại giấy xác nhận đăng ký hoạt động phát hành xuất bản phẩm

- Chậm nhất 10 ngày, kể từ ngày có một trong các thay đổi: Di chuyển trụ sở chính hoặc chi nhánh sang tỉnh, thành phố khác trực thuộc Trung ương; Thành lập hoặc giải thể chi nhánh  trong  cùng  một  tỉnh,  thành  phố  trực  thuộc  Trung ương nơi đặt trụ sở chính; Thành lập hoặc giải thể chi nhánh tại tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nơi không đặt trụ sở chính, cơ sở phát hành xuất bản phẩm là doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp công lập (sau đây gọi tắt là cơ sở phát hành) có trụ sở chính và chi nhánh tại cùng một tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương phải đăng ký lại hoạt động phát hành xuất bản phẩm với Sở.

- Trong thời hạn 07 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ, Sở phải xác nhận đăng ký lại hoạt động phát hành xuất bản phẩm bằng văn bản; trường hợp không xác nhận đăng ký lại phải có văn bản trả lời nêu rõ lý do.
Cách thức thực hiện
- Nộp trực tiếp tại Sở;
- Nộp qua hệ thống bưu chính;
- Nộp qua mạng internet (cơ sở phát hành phải có chứng thư số do tổ chức cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số cấp và thực hiện theo hướng dẫn trên Cổng thông tin điện tử của Sở về cung cấp dịch vụ công trực tuyến).
Hồ sơ

1. Thành phần hồ sơ

- Đơn đăng ký lại hoạt động phát hành xuất bản phẩm;

- Bản sao (xuất trình kèm theo bản chính để đối chiếu) hoặc bản sao có chứng thực giấy tờ sở hữu trụ sở hoặc hợp đồng thuê, mượn trụ sở để làm địa điểm kinh doanh;

- Bản sao (xuất trình kèm theo bản chính để đối chiếu) hoặc bản sao có chứng thực sổ hộ khẩu hoặc giấy tờ chứng minh được phép thường trú tại Việt Nam của người đứng đầu cơ sở phát hành do cơ quan có thẩm quyền của Việt nam cấp;

- Bảo sao (xuất trình kèm theo bản chính để đối chiếu) hoặc bản sao có chứng thực văn bằng hoặc chứng chỉ bồi dưỡng kiến thức, nghiệp vụ về phát hành xuất bản phẩm của người đứng  đầu cơ sở phát hành  do cơ sở đào tạo, bồi dưỡng chuyên ngành phát hành xuất bản phẩm cấp.

2. Số lượng hồ sơ: 01 bộ

Thời gian giải quyết

07 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định.

 
Đối tượng
Tổ chức (cơ sở phát hành có trụ sở chính và chi nhánh tại cùng một tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương)
Cơ quan ban hành
Sở Thông tin và Truyền thông
Kết quả
Giấy xác nhận đăng ký lại hoạt động phát hành xuất bản phẩm.
Phí, lệ phí

Không có.

 
Tên mẫu đơn

Đơn  đăng  ký/đăng  ký  lại hoạt  động  phát  hành  xuất  bản phẩm (Mu s36, Phlc ban hành kèm theo Thông tư s01/2020/TT-BTTTT  ngày  07/02/2020  ca  Bộ  trưởng  BThông tin và Truyn thông)

 
Yêu cầu, điều kiện thực hiện

Không có.

 
Cơ sở pháp lý

- Luật Xuất bản ngày 20 tháng 11 năm 2012;

- Nghị  định  số  195/2013/NĐ-CP  ngày  21 tháng  11  năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Xuất bản;

- Thông tư số 01/2020/TT-BTTTT  ngày 07 tháng 02 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật xuất bản  và Nghị định số 195/2013/NĐ-CP  ngày 21 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật xuất bản.
Tài liệu đính kèm
1594717329778+Mẫu số 36.docx
Lượt xem: 5396 Quay lại Bản in